Професия „Танцьор“

Dance with your soul

Обучението по Хореография в начален и прогимназиален етап е синтез от дейността на преподавателите и учениците. Това е взаимодействие между хореографите и децата на 144 СУ  – непрекъснат, развиващ се процес. Всички ученици в тези паралелки добиват навик за диалогично общуване в обучението, знания, които претворяват в умения.

Професия „Танцьор“ на български народни танци създава творчески личности – учениците излизат извън установените модели, за да видят случващото се по различен начин; те биват креативни, инициативни и независими хора, с критично мислене. Преподавателите формират в тях умение за самооценка и рефлекс за развитие на творческата същност.

     „Новата реалност“ провокира хореографи и ученици за използване на иновации, които да мотивират за активна работа в часовете. Разработват се  творчески задачи, които да стимулират екипната работа, предприемчивостта, емпатията, интелигентността, вземането на решения. С включване на алтернативния метод, основан на конструктивизма, „Обърната класна стая“, ние правим ученето активен процес. Вплитаме успешно методите: ситуационен, дискусионен, експериментален. Ситуационният може да бъде използван и за проверка и оценка на наученото, а дискусионният – Брейнсторминг – като форма за съвместно обсъждане на идеи.