144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgИнтересни факти от света на математиката

Ръководител на клуба е г-жа Полина Китайска. Участници в клуба са ученици от VII клас. Учениците разказаха инресни неща от живота на Евклид, Диофант, Питагор. Решиха интересни текстови задачи, като задачата на Метродор, задачи от учебника ,,Азбуки“ на Лев Толстой, задачи от ,,Аритметика“ на Исак Нютон. Гости бяха г-жа С. Петрова – зам. директор и г-жа М. Николаева – председател на училищния обществен съвет по проекта „Твоят час“.

Конкретен бенифициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 е Министерството на образованието и науката.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища; 2

5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

В групите по интереси от тематична област: изкуства и култура, тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства, не остана незабелязано, че учениците усъвършенстват уменията си в тренировачния процес. Стимулира се желанието на учениците към творческа работа и се предизвиква желание за общуване чрез танц. Изграждат се умения за основните видове танцови дейности – изпълнение и наблюдение. Развиват се интелектуални способнисти, бърза мисъл и реакция. Учениците се мотивират за изучаване на танцовия фолклор на етносите.
Участниците в дейносттите танцуват с лекота и желание танцови комбинации, характеризиращи фолклора на етносите. Назовават и танцуват специфичните за етноса хора и танци. При провеждане на публични изяви участниците показаха на публиката научените танци. Танците бяха изпълнени с желание и удоволствие. Публиката ги прие радушно и с аплодисменти.
В групите със занимания по интереси Свирджии – оркестър „Думба-Лумба“ и „Малките музиканти“ с ръководител К. Фиданчев, учениците научиха и представиха песни и инструментални пиеси от пиринска, тракийска, родопска, шопска, добруджанска и северняшка фолклорна области. Бяха отделени специални часове за запознаване с микрофонната техника и сценичното поведение. Учениците се запознаха с организацията на продукции и концерти и се научиха да съставят сценарии за тях. Осъществиха пет представителни изяви на различни сцени – в актовата зала на училището, Националния дворец на децата, Националния дворец на културата и Общински младежки дом на културата – Монтана, където децата представиха наученото. За тази учебна година музикантите от 144 СУ „Народни будители“, участващи в клуб Свирджии – оркестър „Думба-Лумба“ изградиха сериозна основа на своя фолклорен инструментален репертоар и дадоха заявка за усъвършенстването му и обогатяването му през следващите години. Благодарение на участието си в клуба те успяха да натрупат много повече музикален материал и опит в свиренето на народна музика на своите инструменти. С помощта на отпуснатите средства за материали по проекта се обнови нототеката на оркестъра. Систематизираха се и се подредиха нотите, подмениха се струните на инструментите си и се извърши частично подобрение в следствие на амортизацията им. С парите отпуснати за транспорт участващите ученици в клуб Свирджии – оркестър „Думба-Лумба“, подпомогнаха участието си в конкурса „Напеви от северозапада“, където спечелиха множество призови места.
В групата по интереси „Академия за таланти“ с ръководител г-жа д-р Бинка Добрева учениците разучиха песни от родопската фолклорна област – песни, които се пеят най-често и са от репертоара на наши изтъкнати народни певци – Надежда Хвойнева, Веселин Джигов, Бойка Присадова. Направиха среща със странджанската певица Янка Рупкина. Разучиха песента: „Излел е Дельо хайдутин“ от репертоара на Валя Балканска, избрана, между хиляди песни и качена на космическият кораб – Вояджър 1 и Вояджър 2.
Реализираха се и часове за открити занимания под формата на „Ден на отворените врати“, като заниманията се проведоха отново под ръководството на родителите. В тези часове учениците показаха усвоените нови знания. Учениците от групата „Еньов ден“ – тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот, Тематична подобласт: Знания за здравето направиха изложба на билки. Участниците в тематична подобласт изящни изкуства също периодично показваха своите постижения в тематично организираните изложби във фоайетата на училището. Не по-малки са и постигнатите резултати и в другите групи.
Проектът „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ предлага възможности за ефективна помощ на учениците, които имат известни обучителни затруднения. В групите със занимания по обучителни затруднения занятията бяха организирани и провеждани чрез използването на интересни похвати и с голямо педагогическо майсторство. В групата за обучителни затруднения по български език и литература в пети клас „Всяко хлапе може да чете“ бяха използвани литературни лексикони (читателски дневници). Бе проведено щафетно четене на книгата „Това се случи на 35 май“ от Ерик Кестнер. Финалното четене на книгата бе в училищната библиотека, където всеки участник трябваше да препише много четливо и красиво текст, като редактира допуснатите грешки в домашното на главния герой за приключенията, които е преживял.
Основната цел в група по извънкласни дейности ,,Стъпка напред с математиката“ за преодоляване на обучителни затруднения на ученици от VII клас – ръководител г-жа Полина Китайска бе преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по математика, както повишаване на мотивацията за учене, изграждане на по-висока увереност в собствените сили и успешно завършване на основното образование. В резултат на работата учениците:
– придобиха на по-висока увереност в собствените сили и знания и повишиха мотивацията си за учене;
– попълниха пропуски в учебния материал, усвоиха формулите за съкратено умножение;
– научиха признаците за еднаквост на триъгълници и могат да доказват еднакви триъгълници, усвоиха решаването на по лесни линейни уравнения и неравенства;
– разшириха интересът си към математиката;
– станаха по мотивирани за извършване на математически дейности;
– доразвиха някои личностни качества като: сбитост и яснота на изказването, правилно използване на математическите термини, чертаене на прегледни чертежи с чертожни инструменти.
В още една група с обучителни затруднения „Математика – 6 клас“ с ръководител г-жа Румяна Маринова, учениците посещаваха с желание заниманията. Резултатите, които учениците постигнаха са:
– усвоиха действието степенуване и операциите с рационални числа, техни основни свойства и приложения;
– разшириха знанията си за равнинни фигури и пространствени тела, формираха на умения за пресмятане на лица и обеми;
– усвоиха част от операциите с многочлени;
– формираха умения за практически приложения на знанията за пропорции;
– надградиха логическите си знания на базата на конкретното учебно съдържание;
– показаха практическата приложимост на изученото чрез осъществяване на вътрешнопредметни и междупредметни връзки.
Гости на проведената публичната изява „Математиката е мой любим предмет“ бяха учители, родители и други ученици от VI клас, които не са участници в групата.
Учениците повишиха успеха си по математика и станаха по-уверени в уменията си. Те се убедиха, че математиката е наука с широко приложение и в ежедневието непрекъснато се налага използването на математически знания.

Свободата, дадена на всеки преподавател сам да състави програмата, по която ще работи, дава възможност за пълно разгръщане на творческия потенциал на самите
преподаватели и ученици. Работата по проекта „Твоят час“ може да продължи и през следващата учебна година, за да не се прекъсва тази добре работеща методика в помощ и в полза на образованието и обучението.

Назад