144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgПроект „Обединени в различието чрез историите на Европа“ по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства

Резюме на проекта

Историите (легенди, митове и приказки) често имат културно, историческо или географско значение и осигуряват един смислен поглед върху културната идентичност на всяка страна. Нашият проект има за цел да използва тези истории, за да се ангажират учениците от партньорските училища в съвместни интердисциплинарни дейности.

Основната цел на проекта е реализацията на Европейското мото „Единство в многообразието“ чрез различни истории. Допълнителните цели са:

– Да се ангажират учащите в смислени дейности, които ще им помогнат да открият своите уникални таланти и потенциал.

– Да се повиши самочувствието на всички ученици, особено на тези, които са застрашени от отпадане от училище.

– Да се даде на учениците, учителите и родителите възможност да открият своята културна идентичност и да разберат културното наследството, което ние споделяме с другите европейски събратя.

– Учителите да придобият повече опит в преподаването на чужди езици и използването на ИКТ.

– Да се разшири европейското измерение на партньорските институции, за да играят те активна роля на местно, регионално и национално ниво.

 

Училищата партньори са от Гърция, Литва, Италия, Турция, Португалия, Испания и България.

Дейностите ще бъдат така структурирани, че в тях да участват ученици от всички възрасти, с различни способности, интелект и етнически произход. Легендите, митовете и приказките ще дадат възможност на учениците да работят в много области на учебната програма. Това ще стане с помощта на различни техники за разказване:

– Четене и слушане на избрани разкази;

– Търсене, създаване и обмен на снимки, рисунки и произведения на изкуството, вдъхновени от тези истории;

– Създаването на нови версии на тези истории;

– Драматизация;

– Обмен на идеи и възможни начини за това как би могла да продължи историята;

– Обсъждане мотивите на действията на героите;

– Създаване на стихотворения, вдъхновени от тези истории.

Училищата ще използват eTwinning, за да работят заедно по проекта, а продуктите ще бъдат публикувани в онлайн списание в Twin Space на езиците на партньорството и на английски език. Темите за това списание ще бъдат отпечатани и раздадени на местните общности в двете години на проекта.

Освен транснационалните срещи ще има общи краткосрочни учебни събития в края на двете учебни години с деца от училищата партньори, които ще участват в подготовката и организирането на общи тържества.

Като цяло се очаква този проект да насърчи осъзнаването на важността на културното и езиковото многообразие в Европа. Като резултат, това осъзнаване ще разшири хоризонтите и ще увеличи значението на моралните ценности за борба срещу расизма, предразсъдъците и ксенофобията. Също така, участието на всички ученици в смислени дейности в съответствие с техните уникални възможности, ще повиши самочувствието им и ще предотврати преждевременното им напускане на училище.

График на дейностите:
Започвайки с Европейския ден на езиците, на 26 септември се осъществиха телекомуникации, по време на които децата се срещнаха и поздравиха своите европейски партньори, както на английски и така и на родните си езици. Продуктът на това общуване ще бъде създаването на Европейски кът във всяко училище.
Първата международна среща по проекта се проведе през октомври в Гърция, по време на която бяха изяснени всички въпроси свързани с оценката, разпространението и комуникацията и беше разработен конкретен план на заседанията за годината. Участващите в срещата учители бяха ангажирани в семинари за използването на WEB2 и Twin Space, както и на методологиите и подходи за работа по проекта.
През ноември 2014 г. учителите, които участваха в първата среща запознаха своите колеги с взетите решения и предстоящите задачи. Училищата партньори организираха информационна среща за персонала и родителите с цел да се ангажират всички в изработването на материали с митове и приказки за Коледа или Нова година за първия брой на списанието.

През декември 2014 г. учениците от 2-ри, 4-ти и 6-ти клас участваха в дейности по събиране на приказки и митове за Коледа или Нова година. Първият брой на списанието ще бъде публикуван през м. март.

През януари-февруари 2015 г. учениците събират истории за пролетта: Учениците ще изобразяват тези истории като създават свои собствени произведения (маски, кукли и т.н.) и стихотворения.

През март 2015 г. се проведе втората международна среща в 144 СОУ „Народни будители“: проведе се конкурс за лого от всички училища. Представители от всички училища обсъдиха слабите и силните страни на проекта и   съставиха план за приключването на първата година. Те също така съставиха втория брой на списанието.

През април 2015 г. предстои да бъде публикуван вторият брой на списанието.

През април 2015 г. ще се проведе кратко обучително мероприятие за ученици в Португалия. Двама ученици от всяко училище с двама учители, които ще ги придружават, ще подготвят различни дейности, за да се отпразнува Деня на Европа. Драматизация на най-важните митове и митът за Европа.

През м. май 2015 г. ще се проведе третата среща по проекта в Италия: Оценка на дейността през първата година и планиране на дейностите за следващата година. Подготовка на третия брой на списанието.

През септември 2015 г. около Европейския ден на езиците ще бъдат избрани истории, за това как да се справим с проблемите на имиграцията и многоезичието. Учениците ще вземат интервюта и изберат снимки, за да се създаде презентация с реални истории.

През октомври 2015 г. ще се проведе четвъртата международна среща в Турция: Четвъртият брой на списанието ще бъде проектиран, за да бъде публикуван. Точният план на заседанията за годината ще бъде съставен. Въпросите за оценка и разпространение ще бъдат изяснени. Учителите ще вземат участие в семинари, за да се изработят дейности и истории с герои с увреждания.

Ноември – декември 2015 г. – Истории с герои с увреждания. Във всяко училище ще бъде организирано тържество за международния ден на хората с увреждания.

През януари 2016 г. учениците ще обменят картички с техните истории и пожелания за по-добър свят.

Февруари-март: Избор на истории, за да се отпразнува Ден срещу агресията.

Април 2016 г.: Петото издание на списанието ще бъде публикувано. Темата ще бъде „ценности“.

Май 2016 г. – Кратко обучително събитие за ученици в Испания: Ученици от три училища (Гърция, Италия, Литва) ще се срещнат, за да вземат участие в празненство по случай Деня на Европа.

Юни 2016 г. – Кратко обучително събитие за ученици в Гърция: Ученици от три училища (Испания, Турция, България) ще се срещнат, за да вземат участие в заключителния фестивал на проекта.

Юли 2016 г. – Пета транснационална среща по проекта в Литва за обща оценка и разпространяване на резултатите.

ОТЧЕТ ЗА СРЕЩАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРТНЬОРИ – ERASMUS PLUS

Партньорите от европейските страни пристигнаха в Солун на 11 ноември. Учителите от гръцкото училище се срещнаха с тях в хотела и ги разходиха в центъра на града. Посетихме площада на Аристотел и научихме интересни неща за неговата история. Разходихме се по площад  Navarinou  и посетихме руините на римския дворец, Арката на император Галерий, Ротондата. Накрая бяхме в магазин за грамофонни плочи, където слушахме гръцка музика и имахме шанс да проследим историята на града. Вечерта завърши с посещение в гръцка таверна, където имахме възможността да се опознаем и да опитаме местни деликатеси.

На следващия ден, 12 ноември, европейските партньори посетиха  4-тоначално училище на Пефка. Всички класове бяха подготвили проекти, свързани с общата тема. Първи клас представи пиеса със заглавие „The happy field“, в която се говори за разнообразието и друга пиеса на име„Elmer“ по същата тема. Втори клас изпя песен и подготви проект като показа игри, еднакви за участващите страни. Учителите от всяка страна се качиха на сцената и участваха в играта на гръцките ученици, пеейки заедно с тях съответните песни. Трети клас  представиха пиеса, наречена „Червената звезда“ на английски език, в която също се говори за разнообразието. В пети клас представи историята на Персефона на английски език. След това учителите от Европейските училища представиха своите училища и образователните системи на своите страни. След приключването на презентациите, партньорите обядваха в училище като опитаха гръцки ястия, приготвени от гръцките учители. На събитиетоприсъствахаг-н Sapounas – съветник по въпросите наобразованието, отговарящ за училището,   г-жа Arvanitidou – отговорник по гражданскоправни въпроси и г-н Vasiliou – отговарящ за европейските проекти,.

След обяда учителите проведоха среща, на която обсъдиха проекта. Основната идея е да се направят 3 проекта за учебната 2014-2015година. Предложено бе да се направят три издания на списанието с истории за зимата, пролетта и лятото. Всички училища ще напишат истории, ще направят драматизации, рисунки и пантомима, колажи и пр., които ще бъдат включени в съответното издание на списанието. Всички партньори се съгласиха, че проектът трябва да е забавен за учениците, така че нито един от предложените методи на представяне не е задължителен. Накрая се споразумяхме да изберем по една история от всяка страна. Finally, they decided to choose a story from each country.Учителите от Италия предложиха учениците да напишат различни истории и след това да гласуват за най-добрата. Португалските учители предложиха да се използват традиционни истории и истории, създадени от децата, тъй като по този начин те ще могат да научат за културата на съответната страна и ще развият своята креативност. Повечето от партньорите бяха на мнение, че трябва да участват всички класове. Някои от партньорите предложиха да се направи изложба със създадените истории като учениците работят върху всяка история – да направят рисунки, драматизации, пантомима, да напишат стихотворения и т.н. Накрая се взе решение всяко училище да намери по една типична за страната си история, легенда, мит, приказка и да представи една история, написана от учениците. Учителите решиха историите да не надхвърлят повече от 250 думи и да се добави снимка на това как работи класът по темата. Предложено бе да започнем с истории за зимата и да продължим с такива за лятото. Следващата година ще обсъдим историите за пролетта и есента. Всички учители трябва да използват e-twinning платформатакато накрая един учител ще събере всички файлове и ще направи списание с тези материали. Споменато бе също, че учениците от всички участващи страни могат да разговарят чрез e- twinning под наблюдението на учителите. Крайният срок за първия проект е края на м. януари. Вторият проект ще бъде обсъден на срещата в Италия.

За написването на историите за зимата учителите решиха да се използват следните ключови думи: berry, slippers, happy, pencil, fairy, village, explorer /горски плодове, чехли, молив, фея, село, изследовател/, които задължително трябва да бъдат включени в историята. След завършването на историите учителите ще създадат радиопредаване, в което учениците ще разкажат своите истории на английски език и на майчин език на 15 февруари.

Учителите също обсъдиха въпроса за мобилностите. Те решиха да се срещнем отново в България между 3-7 март 2015г. Пътуването до Италия ще бъде между 14-18 април. След това обсъдихме пътуването до Португалия, в което ще участват и ученици. То трябва да се осъществи между 26-30 май. Обсъдени бяха и критериите за определяне на учениците, които ще пътуват в чужбина. Предложено бе да се направи тест по английски език, за да се види дали учениците могат да комуникират помежду си, както и интервю, за да се избегнат оплакванията. Казано бе също, че трябва да се вземе предвид и възрастта на учениците, за да могат те да се социализират с останалите ученици. Дискутирахме и мястото, където ще отседнат учениците – дали да бъдат настанени в хотел или в семейства, които да се грижат за тях.  Бе взета предвид и възможността да се води в чужбина допълнително  и по един ученик със СОП. Взе се решение всички необходими документи за съответната мобилност – като програма на мобилността, покана и т.н. да се подготвят 50 дни преди пътуването и да се правят снимки за доказване на участие във всяка една от дейностите. Последната мобилност за 2014г. е в Турция. По обективни причини тя се отлага за 23 – 27 октомври 2015 г.. Партньорите изработиха Европейски кът в  4-тоначално училище на Pefka с материали за участващите страни.

На следващия ден, четвъртък 13-тиноември, учителите посетиха гръцкото училище отново. Учениците от 6 клас представиха „Черен театър“ и свои  power point презентации за Гърция. Хорът на училището изпя традиционни песни, а учениците танцуваха фолклорни танци. Те също пяха песни на немски и френски език под ръководството на своите учители. Асоциация „Parhar“ от район   Pontus на Pefka посетиха училището домакин и представиха традиционни танци. Те предложиха на европейските участници в срещата обяд с ястия, които са традиционни за района. Домакините бяха подготвили сладкиши, типични за всяка една от участващите страни, за да се видят приликите и разликите във вкуса. На събитието присъства г-жа Kioumourtzidou,представител на кмета на района.

След обяда всички учители участваха в workshop под ръководството на учител по ИКТ от гръцкото училище. Той разказа за уеб-радиото, което представлява аудио услуга, излъчвана чрез интернет и спомена за европейската училищна радио мрежа и платформата за интер-училищно партньорство в Европа. Учителите изявиха желание да използват препоръчаната платформа в работата си по проекта. Те решиха да се запишат избраните от тях истории като добавят драматизация или звуков фон. Учителят по ИКТ обясни, че за целта са необходими само компютър, високоговорител/микрофон и софтуерен продукт катоaudacity. Решено бе всяко училище да подготви 2-3 радио записа и да изпрати материалите на този, който отговаря за радио проекта с цел да се обединят историите в едно общо предаване, което да се излъчи поEuropean School Radio – така учениците ще имат възможност да разговарят помежду си. Учителят по ИКТ обясни на партньорите как да използват European School Radio и им предложи да прочетат своите истории като добавят музика и други ефекти. Този проект трябва да бъде осъществен до 15 февруари, а второто радио предаване ще бъде след издаването на второто списание. В края на срещата всички участници в нея обсъдиха план за оценяване на резултатите от дейностите и предложиха да се напише въпросник за родители и ученици с основни въпроси, за да се види тяхното отношение и какво знаят за проекта преди неговото начало. Трябва да се направи междинна оценка в края на учебната  2014-2015 година и пълна оценка на резултатите в края на следващата учебна година.

На следващия ден, петък 14-тиноември партньорите посетиха  Vergina и имаха възможността да научат нови неща за историята на Македония и Александър Велики. По-късно същия ден те се срещнаха с кмета на района и с членове на районния съвет като обсъдиха някои въпроси, свързани с образованието в Европа.

На следващия ден, събота  15-тиноември, всички участници направиха туристическа обиколка на града, за да видят някои от историческите забележителности и да научат интересни исторически факти. По-късно те посетиха Центъра по история на Солун. Там те се насладиха на фотографска изложба със снимки на града от  19-ти и 20-ти век и изслушаха интересна за древна Гърция. Това бе последното мероприятие от срещата по проекта, тъй като участниците в нея си тръгнаха от Гърция същия ден.

План за оценяване на партньорството

Фази на оценяването

 1. В началото на проекта
 2. По време на проекта
  • Срещи с партньорите
  • В края на първата година от работата по проекта (междинен отчет)
 3. В края на проекта (окончателен отчет)

 

Екип за оценяване

 1. План и средства за оценяване на партньорството
  • Преподаватели от португалското училище партньор
 2. Във всяко училище
  • Лицето за контакти по проекта и всички учители, участващи в проекта.
  • Директор.
  • Учители асоциирани партньори
  • Представители на родителите.
  • Ученици.
 3. По време на транснационалните срещи по проекта
  • Координатор на проекта и участващите в срещата учители от училищата партньори.

 

Таблица на доказателствата:

 1. Целеви групи (ефекти от проекта върху…)
  • Ученици
  • Учители
  • Училища
  • Общност
 2. Области на оценяване (според целите на проекта…)
  • Чуждоезикови умения
  • Умения по ИКТ
  • Социални умения и сътрудничество
  • Европейска добавена стойност
  • Педагогическо въздействие

 

Стратегии и инструменти за оценяване (С цел събиране на количествени и качествени данни).

 1. Анкети за ученици и родители (в началото и в края на проекта).
 2. Журнал за наблюдения (мрежи за наблюдение, контролни списъци, фокусирани върху изпълнението на дейностите).
 3. Анализ на документите (писмени материали, уебсайт,междинни отчети, видео презентации…).
 4. Групови дискусии (във всяко училище по време на международните срещи…).
 5. Онлайн списание.
 6. Twin space.

 

Теми за оценяване (според целите на проекта…)

 1. Съответстват ли дейностите на първоначалния план.
 2. Участват ли активно учителите и учениците в дейностите по проекта.
 3. Осъществява ли се активна комуникация между партньорите(с помощта на Интернет, skype, chat, e-mails, twin space).
 4. Придобиват ли учениците умения по чужди езици, ИКТ и умения да си сътрудничат.
 5. Придобиват ли учителите и учениците съзнание за европейско гражданство.
 6. Съответства ли очакваното въздействие върху различните целеви групи на плана.
 7. Осъществяват ли се дейностите по разпространяване на резултатите според предварителния план.
Назад