144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgПроект „Пееща Европа“

Проект „Пееща Европа“ по програма  „Учене през целия живот“, подпрограма „Коменски“, многостранни партньорства

Проектът „Пееща Европа“ е в сътрудничество със 7 училища от Белгия,Франция, България, Полша, Англия, Румъния и Испания. Той е насочен към ученици от горния курс на обучение на възраст 15- 16 години. Крайният продукт ще бъде музикално шоу, метафора на Европа чрез музиката.
През първата година от работата по проекта всяка страна отговаря за една глава от мюзикъла: културата и начинът на живот ще бъдатпредставени като тръгване на измислено пътешествие, при което пътуващият приготвя куфарите си и взима със себе си това, което счита за важно, за да представи своята страна.
Финалната сцена е съвместно творение, създадено през 2-та година. Участниците се озоват в „Къща от Европа“, където откриват предимството на това да споделят всички свои ресурси и творчески потенциал, за да станат траждани на Европа. Тази поетапна конструкция води учениците до това да открият стойността на толерантността и демокрацията, на които се гради ЕС. Този проект стимулира творчеството на учениците, а това от своя страна дава възможност на учителите по музика, литература, история, география, английски, по езици и комуникации, ИКТ и др, да подобрят качеството на писмената работа на учениците, както артистичните и устните им изяви. Предварително подготвените мобилности дават възможност на ученици, които рядко или никога не са пътували в чужбина да го направят. Това ще им помогне да бъдат отворени за реалността и да преборят стереотипите. Еuropass дава възможност да се измерят придобитите умения.

Изследователската дейност засилва чувството за принадлежност към една културна общност като се тръгне от локално ниво, премине се през транснационално ниво и се стигне до една обща, споделена европейска хармония от песни и музика.

Интеркултурността играе важна роля. Проект, базиран на жива музикална творба, е начин да се открие пред учениците една цяла вселена, която да е едновременно виртуална и с корени в конкретния свят. В съвременна Европа подобряването на знанията на учениците по чужди езици е предимство, а една от целите на този проект е да се осъзнае това в колкото е възможно по-ранна ученическа възраст. Като пишат сценарий за мюзикъла учениците ще бъдат насочени към развитие на обща база знания, базирани на писане, говорене, език на тялото и артистични изяви.

Проектът има за цел да превърне младите хора в личности. Благодарение на Europass учениците ще напишат първите редове на своя европейски образователен план, което ще увеличи шансовете им в бъдеще. Работата в интернационален екип по време на репетициите ще привлече вниманието на учениците и ще им помогне да се адаптират с лекота. Това ще подобри международния диалог между ученици и учители и ще развие в тях чувство за отговорни граждани.

При посещението си в България участниците се запознаха с материалната база на училището, посетиха учебни часове по различни предмети, участваха в учебния процес. На сцената в Актовата зала представиха своя мюзикъл. Разгледаха забележителностите на София, посетиха общината и проведоха среща – разговор с кмета на район Младост – г-жа Цвета Авджиева.

Назад