144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgПРОЕКТ: „ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ“

ПРОЕКТ: „ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ“ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Участници: РУО – София – град, 144 СУ „Народни будители“, 139 ОУ „Захарий Круша“, 25 ОУ „Д-р Петър Берон“

Времетраена на проекта – м. май 2016 г.  – м. декември 2017 г.

Този проект ще предостави реални възможности на експертите от РИО, директорите на трите училища и учителите да се запознаят с образователната система на Финландия, с организацията им на преподаването. за развитие на комуникативни и презентационни умения като участниците, ще споделят знания и идеи един с друг.
Участниците ще се запознаят с историята и културата на страната домакин, ще разширят своите познания за образователните системи в различни европейски страни и с техните стратегии за превенция на ранното отпадане от училище.

Основната цел на обучението е теоретична и практическа квалификация на участниците в него за справяне с проблема за преждевременното напускане на училище във всичките му аспекти.

Методиката и дейностите в обучителния курс са подбрани внимателно от обучаващите, включвайки 9 модула с практични идеи за работа със застрашени от отпадане от училище ученици. Планираните дейности са разпределени в девет различни обучителни модула, всеки от които обхваща различен аспект.
Чрез международния опит на курса ще добием и нови идеи за съвременните европейски практики и стандарти.

Участници в проекта:

1. Величка Николова – директор
2. Камелия Дилова – помощник директор – начален етап
3. Грозданова – помощник директор – прогимназиален етап
4. Саша Петрова – помощник директор – гимназиален етап
5. Цветелина Георгиева – учител по английски език, класен ръководител на Х а клас и педагогически съветник
6. Снежана Станчева – старши учител по английски език, класен ръководител на V а клас
7. Вяра Лазарова – старши учител по английски език, биология и здравно образование, класен ръководител на VIII а клас
8. Роза Еврова – старши учител по английски език
9. Яна Георгиева – учител по български език и литература, класен ръководител на VIII б клас
10. Маруся Николаева – главен учител по информатика и информационни технологии, ръководител компютърни кабинети, класен ръководител на X б клас

Назад