144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgПроект „Твоят час“ 2016/2017

През учебната 2016-2017 г. започна реализацията на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час“), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

Специфични цели на проекта са:

1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

В 144 СУ „Народни будители“ в работата по проекта участваха 294 ученици, разпределени в 24 групи.

Според тематична област и тематична подобласт групите са:

8 групи в тематична област: Изкуства и култура, тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства.

4 групи в тематична област: Наука, техника и технологии, тематична подобласт: Природо-математическо знание.

3 групи в тематична област: Математика, тематична подобласт: Математика.

3 групи в тематична област: Чужд език, тематична подобласт: Английски език

2 групи в тематична област: Изкуства и култура, тематична подобласт: Изящни изкуства.

1 група в тематична област: Български език и литература, тематична подобласт: Български език и литература.

1 група в тематична област: Наука, техника и технологии, тематична подобласт: Езиков свят.

1 група в тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот, тематична подобласт: Знания за здравето.

1 група – тематична подобласт: приложни изкуства.

Според вида на заниманията бяха сформирани следните групи:

7 групи със занимания по обучителни затруднения и 15 групи със занимания по интереси.

Интерес и творчески ентусиазъм се провокираше у учениците по време на занятията на „Пъстра палитра“ с ръководител Ивелина Вълчанова. Заниманието на тема „Карикатура“ се проведе под ръководството на родител –  майката на едно от децата, която се занимава с илюстрация, има издадени книжки и показа на учениците много техники и материали.

Още по-голям интерес и творчески ентусиазъм проявиха в работата си и учениците от  групата за извънкласна дейност за занятия по интереси „Рисувам с четка и компютър“ с ръководител г-жа Цветанка Стоянова.

Учениците разшириха познанията си за възможностите на изкуството като инструмент за развиване на креативността, използвайки различни методи и средства.

Съчетаването на класическото с дигитално рисуване бе предизвикателство, което караше учениците да посещават занятията с желание. В процеса на работа се  овладяваха на използваха графичните редактори Paint, Corel Draw. Основната цел – изграждане на цялостен творчески процес, бе постигната. Проведоха две срещи с родители, които също се занимават с изобразително изкуство, в различните негови аспекти.

По време на занятията учениците:

  • развиваха творческа мисъл;
  • преминаваха през всички етапи на работа – от идейна скица до завършен проект;
  • обогатяваха на знанията за цветовете;
  • запознаваха се с художествени професии и спецификите им;
  • работиха с класически похвати за рисуване и последваща работа с компютърни програми;
  • създаваха  дигитални изображения;
  • развиваха нестандартно и широкообхватно мислене;
  • разработваха проекти в областта на графичния дизайн, илюстрацията, и декоративно-приложните изкуства.
  • Постигнатите резултати в своите разработки учениците показваха на  изложби във фоайето на училището.
Назад