144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgПроект „Твоят час“ 2017/2018

През учебната 2017/2018 година продължава реализацията на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза ІI“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На 19.12.2017 г. група по интереси „Математика + – 7 клас”към 144 СУ „Народни будители” – град София, проведе публична изява на тема „Представяне на задачи със занимателен характер”.

В групата присъстват 24 седмокласници от всички паралелки на 7 клас в училището. Учениците са с повишен интерес към математиката. Всички те са мотивирани за успешно представяне на НВО по математика  през май 2018 г.

Ръководител на групата е г-жа Румяна Маринова – старши учител по математика в 144 СУ „Народни будители”.

На публичната изява като гости присъстваха учители по математика и ученици, които не участват в групата по интереси. Учениците представиха своите задачи. Задачите решаваха останалите ученици от групата, както и гостите.

Изявата премина при повишен интерес от страна на всички ученици и учители.

Назад