144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgОписание за регистрацията на педагогическите специалисти по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Кратко описание на стъпките, които е необходимо да се извършат за участие в обучения за подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти.

Педагогическите специалисти е необходимо да направят регистрация в Информационна система, находяща се на адрес: https://teachers.mon.bg/

Стъпки в системата:

1. Ако системата Ви поиска „код по Админ“, трябва да изпишете кода на настоящата Ви месторабота като педагогически специалист по трудов договор. 

2. От полето „Тематично направление“, избирате едно от трите възможни тематични направления:

·        18-001-001: Иновативни методи в преподаването

·        18-001-002: Позитивна училищна среда

·        18-001-003: Съвременни методи за управление  

3. В полето „Наименование на организацията“, изписвате Институт за човешки ресурси ООД

4. От полето „Вид на организацията“, избирате „Организация от регистъра с одобрени програми на МОН

5. В полето ЕИК, въвеждате: 203465864

6. В полето „Наименование на програмата„, изписвате заглавието на желаната от Вас програма от съответното тематично направление. За ваше улеснение сме приложили файл с темите, във формат, от който да може да се копират.

7. След като сте попълнили полетата, натискате бутон „Филтър“ и регистрацията Ви ще бъде изпратена до РУО и до ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ.

Назад