144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgПРОЕКТ „Ефективни преподавателски практики в приобщаващата класна стая“

В актовата зала на 144 СУ „Народни будители“ се проведе среща-разговор с учителите от училището за обмен на добри практики по проект „Ефективни преподавателски практики в приобщаващата класна стая“. Участниците в проекта запознаха своите колеги с целта на проекта, споделиха впечатления, интересни факти и събития  от обучението и посещенията. Особен интерес имаше към сътрудничеството с родителите  на деца със специални образователни потребности и съвместната работа на училищата с другите институции.

Цел на проекта: повишаване качеството на приобщаващото образование

  • Училището да се превърне в място за успешно обучение, професионално развитие и социално приобщаване на всички деца и на целия училищен персонал;
  • Усвояване и прилагане на адекватна методология и инструментариум с оглед нуждите на всяко дете
  • Сътрудничество с родителите на деца със специални образователни потребности;
  • Придобиване на познания за най-новите изследвания в областта на психичното здраве на децата и свързаните с тях области;
  • Съвместна работа на училищата с други институции и общности за подобряване на образователните възможности и социалните условия в района.

Участниците в проекта представиха наученото и видяното пред своите колеги и чрез  интересна презнтация. Можете да рагледате цялата презентация.

Презентация Португалия

Назад