144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgОрганизация на подготовката и провеждане на изборния процес

10.05.2019

Организация на подготовката и провеждане на изборния процес

Изх. № РУО1 –  13010/10.05.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, в РУО – София-град постъпи писмо с вх. № РУО1-12722/09.05.2019 г. на МОН с информация относно подготовката и провеждането на изборите. Извозването на изборните материали от общинските администрации до изборните маста е в деня, предшестващ изборния ден, който в конкретния случай е 25.05.2019 г. В същия ден изборните места се запечатват и поемат под полицейска охрана. В преобладаващата си част това са сградите на образователните институции. Охраната на изборните места ще продължи до приключване на изборния ден и извозване на изборните материали до изборното място.

Имайки предвид горното, Столична дирекция на вътрешните работи счита, че е целесъобразно да бъдат предприети съответните организационни мерки за недопускане на ученици и родители в училищата и в дворните им пространства на 25.05.2019 г. и на 26.05.2019 г., с оглед нормалната организация на подготовката и провеждане на изборния процес.
С настоящата информация следва да запознаете учителите, родителите и други заинтересовани страни.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Назад