144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgПодаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Срок за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити се удължава до 20.03.2020 г. включително.

Директорите на училищата, в които има ученици в 12 клас, неподали заявление, следва да организират предоставянето на заявлението на учениците в електронен формат и да ги инструктират за следното:

Зрелостниците да разпечатат заявлението, да попълнят необходимите данни, да го подпишат, да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището.

При невъзможност зрелостниците да разпечатат заявлението следва собственоръчно да препишат текста на заявлението на лист хартия, като включат изискуемата информация, да го подпишат, да го снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището.

Служебните бележки за подадено заявление да бъдат изпратени на зрелостниците по електронен път.

При невъзможност да се изпълнят горните действия, класните ръководители да организират попълването и събирането на заявленията, както и раздаването на служебните бележки при строго спазване на епидемиологичните мерки.

Учениците да изпращат заявленията на следния адрес:

sou144_dzi@abv.bg

Заявление

Назад