144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Анкетна-карта-ТВОЯТ-ЧАС

З А Я В Л Е Н И Е и декларация за информирано съгласие

144 СУ „Народни будители“
работи по следните национални програми:

1. Национална програма „Без свободен час“

Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение подобряване качеството на образованието чрез осигуряване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), както и създаване на условия за опазване на живота и здравето им.

Модул „Без свободен час в училище“ – бенефициенти на този модул са държавни и общински училища и ЦСОП от системата на училищното образование. Предоставените допълнителни средства са за заместване на отсъстващи учители и други педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП) в задължителното предучилищно и училищно образование.

2. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Достъпът до информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за съвременните деца е неразделна и все по-важна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е ключов елемент на модерното училище, а навлизането на иновации, базирани на ИКТ, в системата на образованието, оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност. В Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2019 са заложени дейности по осигуряване на модерни средства за достъп до образователни ресурси и обучение в системата на училищното образование, както и устойчиво развитие на опорната образователна мрежова инфраструктура с възможност за бъдещо разширение и поетапно обхващане на всяка образователна институция. Развитието на започналото през 2015 г. и продължило през 2016-18 г. изграждане на опорната образователна мрежова инфраструктура ще продължи с поетапно разширяване на държавната оптична мрежа за нуждите на системата на образованието и науката. В настоящата национална програма е предвидено и повишаване капацитета на опорната оптична мрежа с цел осигуряване на нарастващите нужди от капацитет за пренос на данни.

ПРОЕКТ
BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – ДЕЙНОСТ 1

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

От 24 до 28 август 2019 г. в Слънчев бряг се проведе изнесено обучение на 35 педагогически специалисти от 144 СУ „Народни будители“ по проект   BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ на  тема „Умения за работа в екип“ с лектори Генадий Матвеев и Йордан Танковски.ПРОЕКТ
BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – ДЕЙНОСТ 2

Виктория Тодорова – учител по музика, Валентин Иванов и Стефан Петров – учители по хореография, Диана Илкова и Йоанна Симова – учители в начален етап, Яна Караманджукова и Веселина Илиева  учители по български език и литература, Ивелина Вълчанова – учител по изобразително изкуство придобиха Професионалноквалификационна степен и участваха в проекта.

  1. Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“
    финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

    https://oud.mon.bg/

Дейност 6: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).
Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Специфичните цели на проекта са насочени към:
– усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
– подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
– намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
– модернизиране на методите и средствата за обучение;
– повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
– насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
– осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и
съвременни подходи на преподаване.

В проекта участват 5 групи за извънкласни дейности:
„Информационно грамотни в 21 век“ – ученици от 8 клас с ръководител г-жа М. Николаева
„Компютърът – мой приятел“ – ученици от 4 клас с ръководител г-жа К. Кантарджиева
„Аз мога повече“ – ученици от 5 клас с ръководител г-жа Райна Динева
„С дигитални компетенции в 21 век“ – ученици от 8 клас с ръководител г-н Ив. Величков
„С компютър лесно и интересно“ – ученици от 4 клас с ръководител г-жа Ю. Зашева

Приложение № 3_Анкетна карта за участие Д6

Национални
IMG_4688
„Шопски празничен календар през погледа на децата от София“

„Шопски празничен календар през погледа на децата от София“ се проведе на 31.05.2019 г. от 17:00 ч. на сцена зад НДК. Събитието се осъществи с финансовата подкрепа на Столична община, програма „Европа” 2019 г. Участници в него бяха ученици и учители от 144 СУ „Народни будители“ и 139 ОУ „Захарий Круша“. Главният организатор на събитието […]

Visit Poland
Презентация по проект „Дигитална грамотност“

Презентация по проект „Дигитална грамотност“

Проект-BG05M2OP001-001-1
Публична изява по проект „Твоят час“

Извънкласна дейност на клуб „Литературата оживява“ по проект „Твоят час“ при 144СУ „Народни будители“, гр. София  Преподавател: д-р Татяна Василева Караиванова – старши учител Публична изява: „Дон Кихот“ – театрална импровизация Клуб „Литературата оживява“ за 2017/2018 г. приключи с публична изява чрез представяне на литературна интерпретация на приключенския роман „Знаменитият идалго Дон Кихот де Ла […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Публична изява по проект „Твоят час“

Група за извънкласни дейности за обучителни затруднения „В света на информационните технологии“ Тема: Информационните технологии в моето ежедневие Участниците в група за извънкласни дейности за обучителни затруднения „В света на информационните технологии“ представиха как използват информационните технологии в своето ежедневие. Многообразните възможности за използването се дължат на рязкото увеличение на разпространението и достъпността на техническите […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Публична изява

Група за извънкласни дейности за обучителни затруднения „Крачка напред с информационните технологии“ Публична изява на тема: Моите дигитални компетенции Участниците в група за извънкласни дейности за обучителни затруднения „Крачка напред с информационните технологии“представиха пред своите съученици какви дигитални компетенции са придобили. Представиха матрицата за самооценка на дигиталните компетенции с трите нива на владеене – основно […]

7_kl_1
Проект „Твоят час“ 2017/2018
?????????????
Как се подготвяме за българското председателство на Съвета на Европейския съюз?
18516774_1865440687045198_651032265_o
Проект „Твоят час“ 2016/2017

През учебната 2016-2017 г. започна реализацията на Проект BG05M2OP001-2.004-0004…

RM_In_2
Изготвяне на табла и представяне на задачи със занимателен характер
logo-bg-center
Интересни факти от света на математиката

Ръководител на клуба е г-жа Полина Китайска. Участници в клуба са ученици от VII клас.

Sertifikat_SU
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ “МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ ЗА БУДИТЕЛИ”
TABBY
ПРОЕКТ „TABBY“

Учениците от 4, 6, 7, 10 „а“ и 11 „в“ класове , заедно със …

Назад