144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2019/2020 година

Заповед № РД 09-1708 от 29.08.2018 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2018-2019 година

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждне на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година

Годишен комплексен план

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2018 / 2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Подготвителна група
Първи клас
Втори клас
Трети клас
Пети клас
Шести клас
Седми клас
Осми клас

Правилник за дейността на училището
Правилник за осигуряване на БУВОТ

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на ученици

План за противодействие на училищния тормоз
Мерки за повишаване качеството на образованието
Информация за организацията на учебния ден

Етичен кодекс

Заповед за пропускателния режим в училище

Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищно образование и ДСП

 

 

 

 

 

 

 

Назад