144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Прием в първи клас през учебната 2018/2019

6 ПАРАЛЕЛКИ

  • 2 паралелка – избираеми учебни часове по Музика;
  • 2 паралелки – избираеми учебни  часове по Изобразително изкуство;
  • 2 паралелки – избираеми учебни часове по Хореография;
  • 1 паралелка – общообразователна.

Подаване на заявления от 16 април до 16 май 2018 г.
Подаване на заявления за „Работилнички за таланти“

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ –
УЧЕБНА 2018/2019 Г.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ –
от 05.06 – 07.06.2018 г. в стая № 101 /първи етаж/ от 8.00 до 18.00 часа.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС И ПЪРВИ КЛАС –

на 11.06.2018 г. от 18.00 часа в Актова зала на 144 СУ.

 

Уважаеми родители,

на 12 май 2018 г.  заповядайте в 9.00  часа в двора на 144 СУ „Народни будители“ за участие в  Творческите работилнички за таланти“:

І. Работилничка за певци и музиканти;                          

ІІ. Работилничка за художници;

ІІІ. Работилничка за хореографи.  

Децата Ви ще бъдат разпределени в три групи за трите изкуства: музика, изобразително изкуство и хореография по първо желание. Ако имате и друго желание, заповядайте отново същия ден в 13.00 часа.

За  участие на 12.05.2018 г. в творческите работилнички:

  1. По музика: носете музикален инструмент, ако детето има;
  2. По изобразително изкуство: носете материали за рисуване – блок № 4, молив, водни бои и съд за вода;
  3. По хореография: игрално облекло и гуменки.

Съгласно Раздел I. т. 4 от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, която гласи: „Водещият критерий, групите и допълнителните критерии, регламентирани в настоящата система се прилагат за всички общински училища на територията на Столична община, с изключение на училищата, в които има паралелки с разширено изучаване на хореография, изобразително изкуство, музика и др. Тези паралелки не могат да бъдат повече от 70 % от общия брой на паралелките в първи клас на съответното училище.“ В първи клас да се приемат ученици за 70 % места – 5 паралелки:

Децата  да отговарят  на следния критерий, приет на Педагогически съвет с Протокол № 6 /14.03.2018 г.: 1 критерий – участие на детето и успешно представяне в „Творческа работилничка“.

На 12.05.2018 г.  творческите работилнички започват от 09.00 часа и работят до 16.00 часа. Всяко дете, което желае да участва в тези работилнички, заедно с по-големи ученици от училището ще изпълни малка творческа задача, за да усети силата на изкуството и да бъдат проверени неговите способности. Същите ще бъдат оценени със сертификат, издаден от 144 СУ „Народни будители“, който носи 20 точки.

РАЙОН НА 144 СУ “НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“

144 СУ „Народни будители“ – с разширено изучаване на хореография, музика и изобразително изкуство

 

жк. „Младост 3″, ул. „Бъднина“ № 1

30% деца по Общи критерии /адресна регистрация в района на училището/

жк. „Младост 3″: бл. 361, бл. 362, бл. 363, бл. 364, бл. 365, бл. 366, бл. 367, бл. 368, бл. 369, бл. 370, бл. 371, бл. 372, бл. 373, бл. 374, бл. 375, бл. 376, бл. 377, бл. 380, бл. 383, бл. 384, бл. 385, бл. 386, бл. 387, бл. 387А, бл. 388; бл. 385А, ул. „Полк. Владимир Серафимов“ № 2

70% деца със способности и интереси по хореография, музика и изобразително изкуство от всички райони на СО – адресна регистрация от всички райони на Столична община

* Съгласно Раздел I, т. 4 от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичния общински съвет, в училището се приемат деца със способности и интереси по хореография, музика и изобразително изкуство – не повече от 70% и по общи критерии – не по – малко от 30%.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

от 16.04.2018 г. – 16.05.2018 г. вкл.
Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас в канцеларията на училището (всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа).

04.06.2018 г. в 17.00 ч.
Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

05.06.2018 г. – 07.06.2018 г. вкл. до 17.00 ч.
Записване на учениците, приети на първо класиране.

07.06.2018 г. – в 18.00 ч.
Обявяване на свободните места за второ класиране.

08.06.2018 г. – 11.06.2018 г. вкл. до 17.00 ч.
Подаване на заявления за участие във второ класиране.

11.06.2018 г. – в 18.00 ч.
Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

12.06.2018 г. – 13.06.2018 г. вкл. до 17.00 ч.
Записване на учениците, приети на второ класиране.

13.06.2018 г. – в 18.00 ч.
Обявяване на свободните места след трето класиране.

от 14.06.2018 г.
Попълване на свободните места след трето класиране.

от 20.06.2018 г. – 14.09.2018 г. вкл.
Информацията за свободни места се публикува на интернет-страницата на училището и РУО София-град

НЕБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ВАЖНО! При подаване на заявление за прием в Първи клас ще получите вх.№. Приетите деца ще бъдат класирани с този номер, съгласно Закона за защита на личните данни. Пазете входящия си номер!

за А. Водещ критерий задължително се подават следните документи:
– Оригинал на Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на
ДЕТЕТО, издаден от съответната районна администрация с посочен в него срок на пребиваване на лицето.
– Копие на акт за раждане на ДЕТЕТО.

за Б. Допълнителни критерии:
– Копие от решение на ТЕЛК на детето; 
– Копие от Акт за смърт на родителите; 
– Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация; 
– Копия от удостоверения за раждане на децата. 
– Копие от съдебно решение или заповед за настаняване. 
– Копие от удостоверение за раждане на детето /за случаите на дете с неизвестен родител/.

 ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ

Документи се приемат oт 16.04.2018 г. до 16.05.2018 г. вкл. всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в канцеларията на училището.
Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационното табло в сградата на училището и в сайта на училището.

Назад