144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Прием в първи клас през учебната 2018/2019

6 ПАРАЛЕЛКИ

  • 1 паралелка – избираеми учебни часове по Музика;
  • 2 паралелки – избираеми учебни  часове по Изобразително изкуство;
  • 2 паралелки – избираеми учебни часове по Хореография;
  • 1 паралелка – общообразователна.

Подаване на заявления от 16 април до 16 май 2018 г.
Подаване на заявления за „Работилнички за таланти“

Уважаеми родители,

На 12 май 2018 г. от 9.00 до 16.00 часа, 144 СУ „Народни будители“ Ви кани на своя „Ден на отворени врати“ в трите „Работилнички за таланти“:

  1. Работилничка за певци и музиканти;
  2. Работилничка за художници;
  3. Работилничка за хореографи.

Децата Ви ще се докоснат до трите изкуства: музика, изобразително изкуство и хореография. Нашите възпитаници от паралелките с разширено изучаване на трите изкуства, завършващи четвърти клас ще демонстрират наученото по тези специални предмети. Вашите деца ще имат възможност заедно с тях да се забавляват, като пеят песнички по избор, свирят на класически и народни музикални инструменти, рисуват картина или създават апликация, танцуват български народни танци.  Докато те творят, нашите опитни преподаватели ще ги насочват и подпомагат, но и внимателно ще открият заложбите им.
Не се колебайте,  заявление за участие подайте. С нас пейте, свирете, рисувайте, танцувайте и се забавлявайте, но не забравяйте, че това е най-важният критерий за прием в нашето училище!

Съгласно Раздел I. т. 4 от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, която гласи: „Водещият критерий, групите и допълнителните критерии, регламентирани в настоящата система се прилагат за всички общински училища на територията на Столична община, с изключение на училищата, в които има паралелки с разширено изучаване на хореография, изобразително изкуство, музика и др. Тези паралелки не могат да бъдат повече от 70 % от общия брой на паралелките в първи клас на съответното училище.“ В първи клас да се приемат ученици за 70 % места – 5 паралелки:

Децата  да отговарят  на следния критерий, приет на Педагогически съвет с Протокол № 6 /14.03.2018 г.: 1 критерий – участие на детето и успешно представяне в „Творческа работилничка“.

На 12.05.2018 г.  творческите работилнички започват от 09.00 часа и работят до 16.00 часа. Всяко дете, което желае да участва в тези работилнички, заедно с по-големи ученици от училището ще изпълни малка творческа задача, за да усети силата на изкуството и да бъдат проверени неговите способности. Същите ще бъдат оценени със сертификат, издаден от 144 СУ „Народни будители“, който носи 20 точки.

РАЙОН НА 144 СУ “НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“

144 СУ „Народни будители“ – с разширено изучаване на хореография, музика и изобразително изкуство

 

жк. „Младост 3″, ул. „Бъднина“ № 1

30% деца по Общи критерии /адресна регистрация в района на училището/

жк. „Младост 3″: бл. 361, бл. 362, бл. 363, бл. 364, бл. 365, бл. 366, бл. 367, бл. 368, бл. 369, бл. 370, бл. 371, бл. 372, бл. 373, бл. 374, бл. 375, бл. 376, бл. 377, бл. 380, бл. 383, бл. 384, бл. 385, бл. 386, бл. 387, бл. 387А, бл. 388; бл. 385А, ул. „Полк. Владимир Серафимов“ № 2

70% деца със способности и интереси по хореография, музика и изобразително изкуство от всички райони на СО – адресна регистрация от всички райони на Столична община

* Съгласно Раздел I, т. 4 от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичния общински съвет, в училището се приемат деца със способности и интереси по хореография, музика и изобразително изкуство – не повече от 70% и по общи критерии – не по – малко от 30%.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

от 16.04.2018 г. – 16.05.2018 г. вкл.
Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас в канцеларията на училището (всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа).

04.06.2018 г. в 17.00 ч.
Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

05.06.2018 г. – 07.06.2018 г. вкл. до 17.00 ч.
Записване на учениците, приети на първо класиране.

07.06.2018 г. – в 18.00 ч.
Обявяване на свободните места за второ класиране.

08.06.2018 г. – 11.06.2018 г. вкл. до 17.00 ч.
Подаване на заявления за участие във второ класиране.

11.06.2018 г. – в 18.00 ч.
Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

12.06.2018 г. – 13.06.2018 г. вкл. до 17.00 ч.
Записване на учениците, приети на второ класиране.

13.06.2018 г. – в 18.00 ч.
Обявяване на свободните места след трето класиране.

от 14.06.2018 г.
Попълване на свободните места след трето класиране.

от 20.06.2018 г. – 14.09.2018 г. вкл.
Информацията за свободни места се публикува на интернет-страницата на училището и РУО София-град

НЕБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ВАЖНО! При подаване на заявление за прием в Първи клас ще получите вх.№. Приетите деца ще бъдат класирани с този номер, съгласно Закона за защита на личните данни. Пазете входящия си номер!

за А. Водещ критерий задължително се подават следните документи:
– Оригинал на Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на
ДЕТЕТО, издаден от съответната районна администрация с посочен в него срок на пребиваване на лицето.
– Копие на акт за раждане на ДЕТЕТО.

за Б. Допълнителни критерии:
– Копие от решение на ТЕЛК на детето; 
– Копие от Акт за смърт на родителите; 
– Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация; 
– Копия от удостоверения за раждане на децата. 
– Копие от съдебно решение или заповед за настаняване. 
– Копие от удостоверение за раждане на детето /за случаите на дете с неизвестен родител/.

 ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ

Документи се приемат oт 16.04.2018 г. до 16.05.2018 г. вкл. всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в канцеларията на училището.
Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационното табло в сградата на училището и в сайта на училището.

Назад