Проект „Подкрепа за успех“

 https://podkrepazauspeh.mon.bg/

1/Публична изява на клубове 1 и 2 по „Аудио, фото и видео дизайн“, по проект Образование за утрешния ден с ръководител Елица Райчева;

2/Публична изява на клуб 1 по „Презентационни програми и умения“, по проект Образование за утрешния ден с ръководител Величка Николова;

3/Публична изява на клуб 1 по „Дигитална графика“, по проект Образование за утрешния ден с ръководител Соня Алексиева;

144 СУ „Народни будители“
работи по следните национални програми:

1. Национална програма „Без свободен час“

Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение подобряване качеството на образованието чрез осигуряване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), както и създаване на условия за опазване на живота и здравето им.

Модул „Без свободен час в училище“ – бенефициенти на този модул са държавни и общински училища и ЦСОП от системата на училищното образование. Предоставените допълнителни средства са за заместване на отсъстващи учители и други педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП) в задължителното предучилищно и училищно образование.

2. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Достъпът до информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за съвременните деца е неразделна и все по-важна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е ключов елемент на модерното училище, а навлизането на иновации, базирани на ИКТ, в системата на образованието, оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност. В Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2019 са заложени дейности по осигуряване на модерни средства за достъп до образователни ресурси и обучение в системата на училищното образование, както и устойчиво развитие на опорната образователна мрежова инфраструктура с възможност за бъдещо разширение и поетапно обхващане на всяка образователна институция. Развитието на започналото през 2015 г. и продължило през 2016-18 г. изграждане на опорната образователна мрежова инфраструктура ще продължи с поетапно разширяване на държавната оптична мрежа за нуждите на системата на образованието и науката. В настоящата национална програма е предвидено и повишаване капацитета на опорната оптична мрежа с цел осигуряване на нарастващите нужди от капацитет за пренос на данни.

ПРОЕКТ
BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – ДЕЙНОСТ 1

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

От 24 до 28 август 2019 г. в Слънчев бряг се проведе изнесено обучение на 35 педагогически специалисти от 144 СУ „Народни будители“ по проект   BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ на  тема „Умения за работа в екип“ с лектори Генадий Матвеев и Йордан Танковски.

ПРОЕКТ
BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – ДЕЙНОСТ 2

Виктория Тодорова – учител по музика, Валентин Иванов и Стефан Петров – учители по хореография, Диана Илкова и Йоанна Симова – учители в начален етап, Яна Караманджукова и Веселина Илиева  учители по български език и литература, Ивелина Вълчанова – учител по изобразително изкуство придобиха Професионалноквалификационна степен и участваха в проекта.

  1. Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“
    финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
    https://oud.mon.bg/

Дейност 6: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).
Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Специфичните цели на проекта са насочени към:
– усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
– подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
– намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
– модернизиране на методите и средствата за обучение;
– повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
– насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
– осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и
съвременни подходи на преподаване.

В проекта участват 5 групи за извънкласни дейности:
„Информационно грамотни в 21 век“ – ученици от 8 клас с ръководител г-жа М. Николаева
„Компютърът – мой приятел“ – ученици от 4 клас с ръководител г-жа К. Кантарджиева
„Аз мога повече“ – ученици от 5 клас с ръководител г-жа Райна Динева
„С дигитални компетенции в 21 век“ – ученици от 8 клас с ръководител г-н Ив. Величков
„С компютър лесно и интересно“ – ученици от 4 клас с ръководител г-жа Ю. Зашева

Презентация по Проект „Дигитална грамотност“

Шопски празничен календар през погледа на децата от 144. СУ

Публична изява по проект „Образование за утрешния ден“

На 4 юни от 16.00 ч. във виртуалната класна стая на Школо се  проведе онлайн публична изява по проект „Образование за утрешния ден“. Участниците от клуб „Информационно грамотни в 21 век“ представиха своите видео разработки на тема „Фолклорните области на България“. Гости на събитието бяха: г-жа В. Николова – директор на училището, г-жа Ц. Георгиева – класен ръководител на учениците от 8 „в“ клас, г-н И. Величков – ръководител на клуб.  Г-жа Николова поздрави участниците в клуба и им пожела  да прилагат наученото и в други предметни области през следващата учебна година. Участниците споделиха, както своята удовлетвореност от наученото, така и някои затруднения, които са срещнали по време на дистанционното обучение в работа на клуба. Г-жа М. Николаева – ръководител на клуба изказа своята сърдечна благодарност на всички участници за положените усилия и поетата отговорност да завършат заедно работата по проекта.