https://translate.google.com/translate?hl=&sl=bg&tl=en&u=https%3A%2F%2F144sou.bg%2Fre%2F

Училищен план – прием 2020 – 2021 г.

Заявление за прием в първи клас –

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyFwYLMHfH9xp-Hq7WkWtBVne1nHJk4NR0VZgNpPkOohgFZg/viewform

Второ класиране – 1 клас

https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/podavane-na-zaavlenia-za-ucastie-v-v-vtoro-klasirane-za-priem-v-p-rvi-klas?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Feducation-messages%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ASgDWUFARx2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

23.06.2020 г.

На вниманието на родителите на бъдещите ученици в подготвителни групи – учебна 2020/2021 година!

Уважаеми родители,

През учебната 2020/2021 година за децата в подготвителните групи предлагаме допълнителни занимания по Английски език и Народно пеене.

Ръководство на 144 СУ „Народни будители“


На вниманието на родителите на бъдещите ученици в подготвителни групи – учебна 2020/2021 година!

Уважаеми родители,

Във връзка с класиране на деца на 15.05.2020 г. за прием на деца в подготвителен клас за учебната 2020/2021 г., от 18.05.2020 г. до 29.05.2020 г.  ще се приемат документи в канцеларията на училището от 10.00 часа до 15.00 часа при спазване на всички необходими мерки  в епидемиологична обстновка.

Пазете се и бъдете здрави: ръководство на 144 СУ „Народни будители“


ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА!

Уважаеми родители,

С Решение № 82 от 22.02.2018 г. на Столичен общински съвет беше приета нова Наредба за прием в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община. С тази Наредба се определя редът и условията за централизирано електронно класиране за прием на деца в подготвителните групи /ПГ/ в общинските училища на територията на Столична община чрез Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/.

Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес: www.kg.sofia.bg. Класиранията се извършват според графика на дейностите, публикувани в сайта на ИСОДЗ и ПГУ.

ПЪРВИ КЛАС

Прием в първи клас за 2020/2021 учебна година

Уважаеми родители, благодарим Ви за желанието и доверието Вашите деца да бъдат ученици в нашето училище!

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници за учебната 2020/2021 год.
22.06.2020 г.
Приети ученици на трето класиране:
Вх. ном. 560-1/22.06.2020 г. и
560-4/22.06.2020 г.

След второ класиране има две свободни места в паралелките с избираеми учебни часове по Изобразително изкуство.
От ръководството на 144 СУ „Народни будители“

Подаване на заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас

Подаването на заявленията за кандидатстване в първи клас ще става онлайн чрез попълване на електронен формуляр, който е достъпен на сайта на училището.

Заявление за прием в първи клас 2020/2021 учебна година

07.05.2020 г.

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници – учебна 2020/2021 година!

Уважаеми родители,

Във връзка с решение на Педагогическия съвет с Протокол № 4/08.01.2020 г. за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г., ще се проведе „Творческа работилничка“ в класни стаи на открито при спазване на всички необходими мерки  в епидемиологична обстновка. Определен е следния график:

 • 05.2020 г. за учениците, които кандидатстват за паралелка с избираеми часове по МУЗИКА;
 • 05.2020 г. за учениците, които кандидатстват за паралелка с избираеми часове по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО;
 • 05.2020 г. за учениците, които кандидатстват за паралелка с избираеми часове по ХОРЕОГРАФИЯ.

За децата ще бъде изготвен поименен график с определени часове. Информацията ще бъде качена на сайта на училището на 22.05.2020 г.

Всеки родител ще получи на електронната си поща или SMS на телефона датата и часа на своето дете за участие в работилничката.

Пазете се и бъдете здрави: ръководство на 144 СУ „Народни будители“

Дати за подаването на заявления:
Начало на приема на заявления: вторник 21 април 2020 г.
Край на приема на заявления: четвъртък 21 май 2020 г.
Обявяване на резултатите (първо класиране): понеделник 1 юни 2020 г.

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници – учебна 2020/2021 година!

Уважаеми родители,
В 144 СУ „Народни будители“ за учебната 2020/2021 година ще се приемат първокласници в следните паралелки:
1 паралелка с избираеми учебни часове по Музика;
2 паралелки с избираеми учебни часове но Изобразително изкуство;
2 паралелки с избираеми учебни часове по Хореография.
В тези паралелки децата развиват творческите си умения като пеят, свирят на инструменти, изучават изящни и приложни изкуства и танцуват български народни танци, запазвайки нашите народни традиции.
За повече информация за нашите постижения и награди, разгледайте сайта на 144 СУ „Народни будители“.
Във времето на извънредно положение, ние не можем да определим дата за „Творческа работилничка“, която има водеща роля за прием в нашето училище. Когато стане възможно веднага ще Ви информираме.
Пазете се и бъдете здрави: ръководство на 144 СУ „Народни будители“

28.04.2020 г.

Уважаеми родители,  за Ваше улеснение Ви предоставяме извадка,  стр. 68 от приложения документ: Прилежащи райони за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г.

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приета с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 1.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 225 по Протокол № 51 от 5.04.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 309 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г., изм . и доп. – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.

РЕШЕНИЕ № 83 по Протокол № 48 на Столичния общински съвет от 22.02.2018 г.

За приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 43 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г., изм., бр. 77 от 26.09.2017 г.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 1. Отменя Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
 2. Приема Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 22.02.2018 г., Протокол № 48, точка 3 от дневния ред, по доклади №№ СОА18-ВК66-486/19.01.2018 г. и СОА18-ВК66-927/07.02.2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. С тази система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.
 2. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община включва дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график.
 3. Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас се изготвя до края на първото тримесечие на всяка календарна година и се публикува на интернет страницата на Столична община и РУО София-град.
 4. Водещият критерий, групите и допълнителните критерии, регламентирани в настоящата система се прилагат за всички общински училища на територията на Столична община, с изключение на училищата, в които има паралелки с разширено изучаване на хореография, изобразително изкуство, музика и др. Тези паралелки не могат да бъдат повече от 70 % от общия брой на паралелките в първи клас за съответното училище.

Раздел II.
ДЕЙНОСТИ

 1. Кандидатстване

5.1. Директорите на общинските училища със заповед определят Училищна комисия /Комисията/, която приема заявления за прием в първи клас и извършва всички дейности по приема на учениците.

5.2. Родителите/настойникът на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община подават заявления /по образец – Приложение № 2/ в желаните от тях училища в срок, съгласно графика на дейностите по т. 2. В заявлението се посочва наличието на всички обстоятелства от Раздел III., т. 8.

5.3. Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, родителите/настойникът подават допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.

5.4. (нова – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) Училищната комисия има право да изисква копия на документи по т. 8 от Раздел III. КРИТЕРИИ.

 1. Класиране

6.1. Класирането във всяко училище се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите.

6.2. Класирането се извършва при спазване на водещия критерий, съобразно подадените от родителите/настойника заявления и децата се разпределят по групите, посочени в Раздел III, т. 8 от настоящата Система.

6.3. Близнаци се класират заедно над утвърдения брой ученици в паралелката, ако поне един от тях е приет.

6.4. След всяко класиране, на видно място в сградата на училището и в сайта на училището Комисията предоставя информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни и регламент 679 от 2016 година на ЕС – вх. №, група и брой точки.

6.5. Задължение на родителите/настойника е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

6.6. Класирането на всички подали заявления се извършва последователно по реда на групите, посочени в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл., като първо се приемат децата от първа група.

6.7. Когато броят на децата в определена група в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл. надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат в зависимост от общия брой точки, получени от допълнителните критерии, посочени в раздел III., от т. 8.5 до т. 8.13 вкл.

 1. Записване

7.1. Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.

7.2. (изм. – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

7.3. (изм. – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) Училищната Комисия извършва проверка на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства по Раздел III, т. 8 от настоящата Система. Ученикът се записва след удостоверяване на декларираните в заявлението обстоятелства.

7.4. При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

7.5. При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

7.6. Директорът утвърждава окончателните списъци с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на съответната учебна година.

7.7. Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето се съхраняват от директора или упълномощено от него лице до края на съответната учебна година.

Раздел III. КРИТЕРИИ

 1. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии.

Подалите заявления в училищата за прием в първи клас, които отговарят на водещия критерий, се разпределят в следните групи:

(Изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.)

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙНЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ – за първа, втора, трета и четвърта групи
8.1.Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище.Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на
детето, издадено от съответната районна администрация
/приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
Копие на удостоверение за раждане на детето.
Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.
8.2.Втора група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.
8.3.Трета група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението.
Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.
8.4.Четвърта група – деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.Лична карта /за постоянен адрес на родителя/. Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението. Копие на удостоверение за раждане на детето.
За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

(Изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.)

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИНЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
8.5.Дете с трайни увреждания над 50 % – 6 т.Копие от решение на ТЕЛК на детето.
8.6.Дете с един или двама починали родители – 6 т.Копия от Акт за смърт на родителите.
8.7.Други деца от семейството над 12 годишна възраст, обучаващи се в училището – 4 т.Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.
8.8.Деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 4 т.Удостоверява се от училището.
8.9.Дете от семейство с повече от две деца – 5 т.Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.
8.10.Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3 т.Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.
Копие от удостоверение за раждане на детето.
Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по т. 8.1. до т. 8.4 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятен за детето
8.11.Деца-близнаци – 5 т.Копия от удостоверения за раждане на децата.
8.12.Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището – 5 т.
/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/
Лична карта/за постоянен адрес/на родителя
Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.
8.13.В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.
 1. (нова – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) Съгласно чл. 43а (нов – ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) от Наредба № 10 на МОН за организация на дейностите в училищното образование: Когато записването на ученици в първи клас води до обособяване на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, тези деца може да се насочват за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места при заявено желание от родителя/настойника. Заявления се подават в съответната районна администрация.

Раздел IV.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Настоящата Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община отменя Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет.
 • 2. Системата се издава на основание чл. 43 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г. издадена от министъра на образованието и науката.
 • 3. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община влиза в сила в деня на обявяване решението на Столичен общински съвет за нейното приемане.
 • 4. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане „Семейството“ включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).“
  5. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс „Домакинство“ включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях.
 • 6. (Нов – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) „Майчин език“ е езикът, на който говорят в семейството си:

а) децата и учениците от етническите малцинствени групи, които традиционно или в значителна степен населяват територията на Република България;

б) децата на гражданите на държави – членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, упражняващи трудова заетост на територията на Република България.

Приложение № 1

(Предишно Приложение № 2, изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.)

Приложение № 1
ДО ДИРЕКТОРА
НА …………………………….                                                 вх. №
З А Я В Л Е Н И Е
От
/три имена на родителя/настойника/
Постоянен/настоящ адрес ……………………………………………………………….. Телефон за връзка ……………………………. e-mail ……………………………………
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Заявявам, че желая синът/дъщеря ми ……………………………………………… .
да бъде приет/а в повереното Ви училище в I клас за учебната
20…/20 … година.
Декларирам, че синът/дъщеря ми отговаря на следните критерии:
А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙПосочва се най-благоприятният за ученика постоянен или настоящ адрес. Изписва се район, ж.к., квартал, улица, №, бл., ет., ап.
8.1ПЪРВА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Деца, чиито братя или сестри до 12- годишна възраст са ученици в същото училище.
8.2ВТОРА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
8.3ТРЕТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
8.4ЧЕТВЪРТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението;
Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИДа/Не
8.5.Дете с трайни увреждания над 50 % – 6 т.
8.6.Дете с един или двама починали родители – 6 т.
8.7.Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището – 4 т.
8.8.Деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 4 т.
8.9.Дете от семейство с повече от две деца – 5 т.
8.10.Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3 т.
8.11.Деца-близнаци – 5 т.
8.12.Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничещ на прилежащия район на училището – 5 т.
/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/
8.13.В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е поголям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.
Заявявам, че желая синът/дъщеря ми да изучава следните предмети в избираемите учебни часове:
4.
5.
6.
Заявявам, че /желая/ не желая/ синът ми/ дъщеря ми да посещава група за целодневна организация на учебния ден.
Уведомен съм, че ако в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, е необходимо да подам допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.
Уведомен съм, че при установяване от Комисията на невярно декларирани от мен данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.
Информиран съм, че при невярно декларирани данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
Родител:Служител:
/име, фамилия и подпис//име, фамилия и подпис/

Приложение № 1.1

(Ново – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., отм. – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.)

Приложение № 1.1
Ново – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., отм. – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.)

Приложение № 3
(Изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 225 по Протокол № 51 от 5.04.2018 г., Решение № 309 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г., отм. – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.)

След 4 клас

Свободни места за 5 клас – 2020/2021 учебна година

5 „А“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по музика – 5 свободни места
5 „Б“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по музика – 7 свободни места
5 „В“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по изобразително изкуство – 2 свободни места
5 „Г“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по изобразително изкуство – 3 свободни места
5 „Д“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по хореография – 1 свободно място
5 „Е“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по хореография – 4 свободни места
5 „Ж“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по хореография – 6 свободни места
Свободни места за 6 клас – 2020/2021 учебна година
6 „А“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по музика – няма свободни места
6 „Б“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по изобразително изкуство – 2 свободни места
6 „В“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по изобразително изкуство – 4 свободни места
6 „Г“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по хореография – няма свободни места
6 „Д“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по хореография – 1 свободно място
6 „Е“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по хореография – 2 свободни места

ВНИМАНИЕ:Приетите ученици за обявените свободни места за 5 – 7 клас в срок от  6 юли 2020 г. (понеделник) до 10 юли 2020 г. (петък) да дойдат в училище и да се запишат.
Необходими документи:
1. Заявление за записване, което можете да изтеглите от тук:

 Заявление за записване в 5, 6 или 7 клас

2. Удостоверение за завършен IV клас, за учениците, които са приети в V клас


Свободни места за 7 клас – 2020/2021 учебна година
7″А“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по музика – 9 свободни места
7 „Б“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по музика – 9 свободни места
7 „В“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по изобразително изкуство – 4 свободни места
7 „Г“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по изобразително изкуство – 3 свободни места
7 „Д“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по хореография – 7 свободно място
7 „Е“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по хореография – 5 свободни места
Заявление за прием в 5, 6 или 7 клас

ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС,

ПРИЕТИ НА II-ри ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ, Е ДО 22 ЮЛИ 2020 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА – 8.00 – 18.00 ч.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година 144 СУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“ ЩЕ ОСЪЩЕСТВИ ПРИЕМ В VIII КЛАС

ПРОФИЛ „МУЗИКА“ с разширено изучаване на английски език –               1 паралелка

 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна
 • Брой ученици в паралелка – 26
 • Разширено    изучаване на    английски език

Начин на балообразуване:

 1. Резултати от изпити
  1.1. Чрез тест
  1.1.1.  БЕЛ х 1
  1.1.2. Математика х 1
  1.2. Проверка на способностите по музика х 2
 2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

2.1. Първи предмет – БЕЛ
2.2. Втори предмет – Музика

+

Заявление за проверка на способностите

Внимание!

*За всички ученици, които се явяват на проверка на способностите по музика, изобразително изкуство и спорт е необходима  медицинска бележка от личния лекар, която удостоверява, че няма заболявания, които са противопоказни за кандидатстване в паралелка с профил „Музика“, професия „Дизайнер“ и професия „Танцьор“.