https://translate.google.com/translate?hl=&sl=bg&tl=en&u=https%3A%2F%2F144sou.bg%2Fre%2F

ПРОТОКОЛ от общо събрание на

родителите за избор на членове на Обществения съвет на

144.СУ „Народни будители“

На събранието, проведено на 12.05.2021 г. (сряда), присъстваха определените  от всеки клас представители на родителите, членовете на действащия до този момент Обществен съвет, членове на Училищното настоятелство, г-жа Дилова- директор на 144 училище, учители. Събранието се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и препоръките на здравните власти.

Срещата протече при следния предварително обявен дневен ред.

Дневен ред:

1.         Отчет на Обществения съвет.

2.         Избор на членове и председател на Обществен съвет.

Директор Дилова: Уважаеми родители, благодаря, че участвате в настоящото събиране. Причината за тази среща е необходимостта да се изберат членове на Обществения съвет на училището, поради изтичане мандата на досега действащия Обществен съвет. Предлагам ОС да е съставен от 7 члена, като това ще позволи по-голяма оперативност при срещите и взимането на решения на съвета. Неговата дейност е регламентирана в Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, ДB, бp. 75 от 27.09.2016 г. Поканени са представители на родителите от всички паралелки от училището. Давам думата на г-жа Гергана Михайлова да представи отчета на Обществения съвет до този момент.

Г. Михайлова: Благодаря, г-жо Дилова. Няма да представям дълъг отчет, тъй като цялата дейност на ОС е публично оповестявана, а и поради епидемиологичните мерки повлияха на част от планираните дейности и тяхното провеждане. Дейността на ОС на 144 СУ се ръководи изцяло от правилника  и разписаната нормативна уредба за дейността на обществените съвети. Нашите задължения са ясно определени и членовете на ОС действат в синхрон с членовете на Училищното настоятелство. Общественият съвет има редовни членове и резервни членове. Годишно се провеждат между 3-5 редовни срещи на ОС, а когато има неотложни въпроси и извънредни срещи. Дейността на ОС се актуализира и отчита всяка година. Неговата дейност е свързана с участие в различни важни за училището дейности: одобрява план за дейностите, свързани с развитието на училището; въпроси за уязвими деца; дава становище за училищния бюджет; съгласуване на училищния учебен план; становище за избор на училищни комплекти; становище за училищния план-прием; етичен кодекс на училищната общност; участва в избор на директор на училището; участва в организацията и провеждането на културни, обществени и други събития в училището. Изготвените отчети на ОС се публикуват на сайта на училището, където се публикуват и протоколите от заседанията на ОС. Това е в съответствие със законодателните изисквания и ние стриктно го спазване.

Дир. Дилова: След като чухме отчета на г-жа Михайлова, предлагам да преминем към т. 2 – избор на нов състав на ОС. Всеки от тук присъстващите може да номинира или да се самономинира за член. Нека не забравяме, че членовете на ОС имат важни ангажименти, които трябва да изпълняват и това трябва да бъде съобразено. ОС действа изцяло в помощ на училището, децата и родителите. През м.март не успяхме да реализираме това събиране поради забраните на здравните власти. Имахме също идея за провеждане на събранието онлайн.

Предлагам да бъде номинирана и избрана за нов мандат г-жа Гергана Михайлова, която много успешно изпълняваше тази длъжност в предишния ОС като председател.

Г-жа Михайлова прави кратко свое представяне – образование, работа като преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, в областта на педагогическите дейности и изкуствата, в кой клас учи детето.

Провежда се гласуване: гласували „за“ – 34, против – 0; въздържали се – 0. Г-жа Г. Михайлова е единодушно избрана.

Дир. Дилова: Моля да продължим избора като изберем и останалите членове на Обществения съвет – редовни и резервни. Броят е 7 като това е оптималният вариант с оглед събиране, активност, гласуване. Предлагам да се представят и да номинират своята кандидатура членовете на досега действащия ОС, които имат желание.

Представяне на Станислава Крумова – образование, работа в областта на финансите.

Представяне Петя Неделева – юрист, доктор по право, работи на академична длъжност доцент, университетски преподавател.

Представяне на Теодора Данева – образование, работи като доцент в БАН.

Провеждане на гласуване за всеки един от кандидатите.

Гласуване за Ст. Крумова – за – 34, против – 0, въздържали се – 0.

Гласуване за П. Неделева – за – 34, против – 0, въздържали се – 0.

Гласуване за Т. Данева – за – 34, против – 0, въздържали се – 0.

Дир. Дилова: Необходимо е да изберем още 3 редовни членове на Обществения съвет на 144 СУ, както и допълнителни членове. Моля родителите да се самономинират, тъй като не се познавате добре и всеки трябва да прецени с какво време разполага.

Красимир Рашев: Самономинирам се за член на ОС на училището. Образованието и професията ми са в областта на информационните технологии, мениджмънт, технологии и предприемачество. Дъщеря във 2 клас, народно пеене.

Мария Димитрова: Представяне, работи в областта на маркетинга в последните 20 г., също в НПО сектора – емоционалната интелигентност на децата, развива фейсбук групи. Дете 2 клас, изобразително изкуство.

Весела Караянева: Представяне, работи в организация за професионално развитие, дъщеря 4 клас, хореография.

Дир. Дилова: Срокът на дейност на членовете на ОС, които сега избираме е 3 години. Толкова е техния мандат по нормативна уредба.

Гласуване за Кр. Рашев – за – 34, против – 0, въздържали се – 0.

Гласуване за М. Димитрова– за – 34, против – 0, въздържали се – 0.

Гласуване за В. Караянева – за – 34, против – 0, въздържали се – 0.

Дир. Дилова: Във връзка със зададения въпрос за активности – в момента има инициатива на сайта на училището „Изкуството в мен“. Класните ръководители ще ви информират подробно за това.

            Резервни членове:

Боряна Попиванова: Представяне, лекар, невролог.

Гласуване за Б. Попиванова – за – 34, против – 0, въздържали се – 0.

Стефан Зец: Представяне, търговски представител.

Гласуване за Ст. Зец – за – 34, против – 0, въздържали се – 0.

Дир. Дилова: Закривам заседанието на родителите. Благодаря на всички, които отделиха от времето си, за да участват в него.

Неофициална част, разни. Въпроси относно приключването на учебната година, дейности, връзка с членовете на Обществения съвет, възможност за ремонт на училищния двор, движението по улицата пред училището, отпадъците под сцената и стълбите.

12.05.2021 г.                                                 Водил протокола: Петя Неделева

гр. София