Проект „Активно и отговорно гражданство“

Проект „Активно и отговорно гражданство“ Проект „Активно и отговорно гражданство“ – четирите основни теми, по които ще работят учениците и […]

Посещение на изложба в Национална галерия „Квадрат 500“

На 23.11.2018 г. учениците от V „в“ и V „г“ клас с избираема подготовка по изобразително изкуство посетиха Eкспозицията е […]

Описание за регистрацията на педагогическите специалисти по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 […]