144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

След 7 клас

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ
Към дата 17.06.2019
Разпределени за изпит по Музика
В училище 2213144 144 СУ „Народни будители“

 1-ва група :
Начало 9:00- 10:30
Учениците трябва да са в залите за разпяване/разсвирване 15 мин преди началото на изпита. Явяването е по реда на подадените от РУО София – град списъци

№ по ред Входящ номер
1 2200088
2 2200577
3 2200806
4 2200872
5 2200904
6 2200929
7 2202100
8 2202527
9 2202566
10 2203555
11 2203699
12 2205245
13 2210544

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ

Към дата 17.06.2019
Разпределени за изпит по Музика
В училище 2213144 144 СУ „Народни будители“

2-ра група :
Начало 10:45- 12:15

Учениците трябва да са в залите за разпяване/разсвирване 15 мин преди началото на изпита. Явяването е по реда на подадените от РУО София – град списъци

№ по ред Входящ номер
1 2205692
2 2205696
3 2205717
4 2205724
5 2205729
6 2205731
7 2205757
8 2205765
9 2205770
10 2205777
11 2205781
12 2205793
13 2205801

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ

Към дата 17.06.2019
Разпределени за изпит по Музика
В училище 2213144 144 СУ „Народни будители“

3-та група :
Начало 13:00 – 14:30

Учениците трябва да са в залите за разпяване/разсвирване 15 мин преди началото на изпита. Явяването е по реда на подадените от РУО София – град списъци

№ по ред Входящ номер
1 2205591
2 2205683
3 2206126
4 2206625
5 2207494
6 2207847
7 2208008
8 2208266
9 2209498
10 2209784
11 2210104

Указания_Priem1

Работно време на комисията за приемане на документи: от 8.00 ч. до 18.00 ч. всеки работен ден.

ПРОФИЛ „ИЗКУСТВА – МУЗИКА“ с  разширено изучаване на  английски език – 1 паралелка – 2019 / 2020 уч. година

 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна
 • Брой ученици в паралелка – 26
 • Разширено    изучаване на    английски език

Профилиращи предмети:

 1. Музика
 2. Английски език
 3. БЕЛ

Начин на балообразуване:

1. Резултати от изпити
1.1. Чрез тест
1.1.1.  БЕЛ х 1
1.1.2. Математика х 1
1.2. Проверка на способностите по музика х 2

2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

2.1. Първи предмет – БЕЛ
2.2. Втори предмет – Музика
Внимание!
За изпита за проверка на способностите е необходима медицинска бележка от личния лекар, която удостоверява, че няма заболявания, които са противопоказни за кандидатстване в паралелка с профил „Изкуства – музика“.
zapoved_nvo_4_7_10 klas i grafik nvo 2018-2019

Приложение №5

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКА СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

I.ВИД И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТА

Изпитът за проверка на способностите по музика е устен и практически спродължителност не по-малко от десет минути за всеки един кандидат.

II.ФОРМАТ

Кандидатът се явява индивидуално по график, утвърден от директора на училището, определено за проверка на способностите по музика. Представя своите способности в два компонента, както следва:

Първи компонент за проверка на музикално-изпълнителските способности:

Изпява две песни (по избор на кандидата), едната от които от учебното съдържание по музика за VII клас.

Транспонира една от песните по зададени от комисията акорди

Слухово възпроизвежда кратки фрази в мажор и минор, зададени с инструмент или с глас

Изпява „от пръв поглед“ един солфеж в мажор или минор – диатоника, в тоналности до един знак включително.

Втори компонент за проверка на музикално-слуховите способности по посочения примерен репертоар за музикален инструмент/пеене.

III.УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Изпитът се основава на задължителното учебно съдържание за VII клас и включва задачи от учебната програма, свързани с основните музикални дейности – слушане, възприемане и възпроизвеждане на музика.

Песни от училищния репертоар, съгласно учебната програма за VII клас, като обхваща следния примерен репертоар за слушане и възприемане:

Пиано – етюд (Черни, оп. 636, Хелер, оп. 45, 46, Бертини оп. 29), Бах (Малки прелюдии и фуги или Двугласна инвенция), първа част от сонатина (Клементи, Кулау, Хайдн, Моцарт, Бетховен), пиеса (по избор);

Цигулка – етюд (Мацас I и II т., Донт, оп. 37, Кройцер), част от концерт (Ридинг, Вивалди, Бах, Аколай), пиеса (по избор);

Виола, виолончело, контрабас и други инструменти – два етюда и пиеса (по избор);

Акордеон – етюд (от школите на Панайотов, Радоев и др.), пиеса (по избор);

Народни инструменти – две безмензурни мелодии (гайда, кавал, гъдулка), две хора в различни размери, две народни песни, които се пеят и се свирят от кандидата;

Народно пеене – бърза песен от фолклорната област на кандидата, безмензурна и хороводна песен;

Класическо пеене – две художествени песни със съпровод на пиано;

Естрадно пеене – две песни – една българска и една чужда, с инструментален съпровод (синбек).

IV.ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

– Усвоил е учебното съдържание на общообразователния минимум по теория и практика на музиката.
– Познава основни термини, понятия и категории в музиката.
– Познава видовете и жанровете в музиката.
– Развил е музикално-слухови представи.
– Познава елементите на музикалната изразност.
– Умее да установи тоналността, в която е упражнението, и вярно и точно да го изпее, като следи за интонацията и метроритмиката.
– Познава спецификата и разнообразието на българския песенен, инструментален и танцов фолклор.
– Умее да пее изразително и точно песни с подходящо звукообразуване.
– Демонстрира знания за използване на различни интонации като изразно средство при изпълнение на музика.
– Демонстрира музикално-слуховите си способности като възпроизвежда кратка музикална тема, транспонира я по зададени акорди в различно хармонично разположение.
– Умее да възпроизвежда интонационно и метроритмично точно непознати музикални фрази при не повече от три изсвирвания(изпявания) на зададения модел.
– Разбира взаимодействието и връзката на световното музикално изкуството и основните периоди в развитието на българската музика.

V.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Първи компонент

Кандидатът демонстрира умения за:

• изразително и точно изпълнение на песните с подходящо звукообразуване;

• транспониране на песента по зададени акорди в различно хармоничноразположение;

• нтонационно и метроритмично точно възпроизвеждане на музикалните фрази при не повече от три изсвирвания (изпявания) на зададения модел;

• установяване в тоналност, интонационно и метроритмично точно изпяване на солфежа.

Втори компонент

• комплексно оценяване на степен на трудност на изпълнявания музикален материал, съобразно с посочения примерен репертоар. Проследява се качеството на изпълнение на произведенията – музикално-техническо и музикално-художествено.

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Всеки критерий от компонентите се оценява с до 20 точки. Оценката е сбор от точките на отделните компоненти и демонстрираните умения и компетентности на кандидата. Максималният брой точки е 10.

Работно време на комисията за приемане на документи: от 8.00 ч. до 18.00 ч. всеки работен ден.

ПРОФЕСИЯ „ТАНЦЬОР“ – „Български танци“с разширено изучаване на английски език – 1 паралелка – 2019 / 2020 уч. година

 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна
 • Брой ученици в паралелка – 26
 • Разширено изучаване на английски език

Начин на балообразуване:

1. Резултати от изпити
1.1. Чрез тест
1.1.1.  БЕЛ х 3
1.1.2. Математика х 1

2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план
2.1. Първи предмет – Музика
2.2. Втори предмет – Физическо възпитание и спорт
Забележка: Изпит за проверка на способностите не се провежда

Указания_Priem1

Работно време на комисията: от 8.00 ч. до 18.00 ч. всеки работен ден.

ПРОФИЛ „ИЗКУСТВА – ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ с разширено изучаване на английски език – 1 паралелка – 2019 / 2020 уч. година

 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна
 • Брой ученици в паралелка – 26
 • Разширено  изучаване на  английски език

Профилиращи предмети:

 1. Изобразително изкуство
 2. Информационни технологии
 3. БЕЛ

Начин на балообразуване:

1. Резултати от изпити
1.1. Чрез тест
1.1.1.  БЕЛ х 1
1.1.2. Математика х 1
1.2. Проверка на способностите по изобразително изкуство х 2

 

2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

2.1. Първи предмет – БЕЛ
2.2. Втори предмет – Изобразително изкуство

 

Внимание!
За изпита за проверка на способностите е необходима медицинска бележка от личния лекар, която удостоверява, че няма заболявания, които са противопоказни за кандидатстване в паралелка с профил „Изкуства – изобразително изкуство“.
Пособията и материалите за изпълнението на задачата за изпита се осигуряват от кандидата.

zapoved_nvo_4_7_10 klas i grafik nvo 2018-2019
Приложение №
3
УЧЕБНО–ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

I. ВИД И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТА
Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство епрактически с продължителност 5 (пет) астрономически часа.

II. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Способностите се проверяват чрез изпълнение на композиционна задача.

Кандидатът избира и работи по една от поставените задачи, както следва:

Композиционна задача по изящни изкуства:

Проект за фигурална композиция по избор (на кандидата) от две зададени теми.

Изпълнение с живописни (акварелни бои или темперни бои), графични, обемно-пластични изобразителни материали и смесени техники по избор на кандидатa.

Формат:

1. На рисувателния лист:

– за живопис – 35/50 см;

– за графика – 25/35 см или 35/50 см;

2. Височина на пластиката в кръгло – 15/20 см;

3. Размер на пластиката в релеф – 15/20 см.

Композиционна задача по приложно-декоративни изкуства/дизайн:

Проект за декоративна композиция/дизайн по зададена тема.

Изпълнение с цветни изобразителни материали по избор на кандидата -(акварелни бои или темперни бои) и смесени техники.

Формат на рисувателния лист за декоративна композиция: 25/35 см или 35/50 см.

Всяка от композиционните задачи изисква наличието на пет компонента:

– по изящни изкуства: композиция, принципи на композицията, елементи на композицията – с акцент човешка фигура, пространство, цветово/тонално/конструктивно изграждане;

– по приложни изкуства/дизайн: композиция, принципи на композицията,елементи на композицията, стилизация, цветова гама.

Максимален брой точки за всеки компонент – 20.

Оценката на изпита от проверката на способностите по изобразително изкуство се формира в точки като сбор от резултатите по отделните компоненти – максимален брой точки – 100.

III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Изпитът се основава на учебно съдържание, включено в учебната програма за задължителна подготовка в VІІ клас, включва задачи по изящни, приложни изкуства и дизайн.

Жанрово и видово разнообразие.

Реални и фантазни образи и изображения на пространства и ситуации –преобразувания.

Значението на визуалната култура в различни сфери на обществения живот: фолклор, масови средства за информация и комуникация, сценични форми, жизнена среда (символи и знаци).

Линейна и въздушна перспектива.

Обем на обли и ръбести тела чрез светлосянка.

Тонално и цветово изграждане на форми в пространството.

Художествени шрифтове и тяхното приложение в практиката според предназначението им.

Архитектурна среда, класификация на типове архитектурни обекти: битови и обществени.
Основни принципи на композицията: елементи, структура и изразни средства.

Основни принципи на декоративната композицията: симетрия, асиметрия, ритъм и контраст.

Особености на плоскостното и обемното изграждане на пространството.

Структурна комбинаторика. Правилни модулни мрежи.

Цветови хармонии.

Основни пропорции на човешката фигура.

Природни форми и тяхното устройство.

Видове композиции в изобразителните изкуства.

Видове декоративни композиции – отворени и затворени.

IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Усвоил е учебното съдържание по теория и практика на изобразителното изкуство.

Познава видовете и жанровете изящни изкуства, както и природните форми.

Развил е зрителни представи и въображение.

Използва графични, живописни, пластични и декоративни изразни средства.

Изгражда обем на обли и ръбести тела чрез светлосянка.

Развил е усет за хармонично съчетаване на цветовете.

Познава спецификата на декоративно-приложните изкуства.

Разбира взаимодействието между различните знакови системи и връзката на изкуството с народното творчество и с обществения живот.

Познава спецификата на художественото въздействие на архитектурата и оформянето на околната среда.

Умее да изгражда образите чрез изобразителни способи – двуизмерно и триизмерно.

Демонстрира знания за използването на цветовете като изразно средство в изящните и в приложните изкуства.
Умее да композира чрез прилагане принципите на комбинаториката.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Критериите за оценка на конкурсните работи са в зависимост от параметрите на поставените задачи. Разкриват се от комисията за проверка и оценка след започване на изпита.

Забележка: Пособията и материалите за изпълнението на задачата за изпита се осигуряват от кандидата.

Назад