144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

След 7 клас

ПРОФИЛ „ИЗКУСТВА – МУЗИКА“ с  разширено изучаване на  английски език – 1 паралелка – 2018 / 2019 уч. година

 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна
 • Брой ученици в паралелка – 26
 • Разширено    изучаване на    английски език

Профилиращи предмети:

 1. Музика
 2. Английски език

Начин на балообразуване:

1. Резултати от изпити
1.1. Чрез тест
1.1.1.  БЕЛ х 1
1.1.2. Математика х 1
1.2. Проверка на способностите по музика х 2

2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

2.1. Първи предмет – БЕЛ
2.2. Втори предмет – Музика
Внимание!
За изпита за проверка на способностите е необходима медицинска бележка от личния лекар, която удостоверява, че няма заболявания, които са противопоказни за кандидатстване в паралелка с профил „Изкуства – музика“.

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ

Към дата 30.05.2017

Разпределени за изпит поМузика

В училище 2213144
144 СУ „Народни будители“

Зала 1

 

№ по ред

Входящномер

Час на   явяване

1

2200295

09.00 ч. – 09.06   ч.

2

2200579

09.07 ч. – 09.13   ч.

3

2200582

09.14 ч. – 09.20   ч.

4

2200584

09.21 ч. –   09.27 ч.

5

2200585

09.28 ч. –   09.34 ч.

6

2200588

09.35 ч. –   09.41 ч.

7

2200590

09.42 ч. –   09.48 ч.

8

2200593

10.00 ч. –   10.06 ч.

9

2200598

10.07 ч. –   10.13 ч.

10

2200599

10.14 ч. –   10.20 ч.

11

2200614

10.21 ч. –   10.27 ч.

12

2200625

10.28 ч. –   10.34 ч.

13

2204491

10.35 ч. –   10.41 ч.

14

2208214

10.42 ч. –   10.48 ч.

15

2208440

11.00 ч. –   11.06 ч.

16

2200589

11.07 ч. –   11.13 ч.

17

2200592

11.14 ч. –   11.20 ч.

18

2200605

11.21 ч. –   11.27 ч.

19

2200627

11.28 ч. –   11.34 ч.

20

2200747

11.35 ч. –   11.41 ч.

21

2201428

11.42 ч. –   11.48 ч.

22

2201712

12.00 ч. –   12.06 ч.

23

2203421

12.07 ч. –   12.13 ч.

24

2204443

12.14 ч. –   12.20 ч.

25

2205060

12.21 ч. –   12.27 ч.

26

2205070

12.28 ч. –   12.34 ч.

27

2205071

12.35 ч. –   12.41 ч.

28

2206608

12.42 ч. –   12.48 ч.

29

2208058

14.15 ч. –   14.21 ч.

30

2209225

14.22 ч. –   14.28 ч.

31

2202693

14.29 ч. –   14.35 ч.

32

2202789

14.36 ч. –   14.42 ч.

33

2203852

14.43 ч. –   14.49 ч.

34

2205058

15.00 ч. –   15.06 ч.

35

2205062

15.07 ч. –   15.13 ч.

36

2205068

15.14 ч. –   15.20 ч.

37

2205072

15.21 ч. –   15.27 ч.

38

2205073

15.28 ч. –   15.34 ч.

39

2205074

15.35 ч. –   15.41 ч.

40

2205075

15.42 ч. –   15.48 ч.

41

2205076

16.00 ч. –   16.06 ч.

42

2208762

16.07 ч. –   16.13 ч.

43

2208789

16.14 ч. –   16.20 ч.

44

2209328

16.21 ч. –   16.27 ч.

45

2200583

16.28 ч. –   16.34 ч.

46

2200591

16.35 ч. –   16.41 ч.

47

2200608

16.42 ч. –   16.48 ч.

48

2201189

17.00 ч. –   17.06 ч.

49

2205015

17.07 ч. –   17.13 ч.

50

2205031

17.14 ч. –   17.20 ч.

51

2205057

17.21 ч. –   17.27 ч.

52

2205059

17.28 ч. –   17.34 ч.

53

2205061

17.35 ч. –   17.41 ч.

54

2209260

17.42 ч. –   17.48 ч.

55

2209367

17.49 ч. –   17.55 ч.

56

2200348

17.56 ч. –   18.02 ч.

57

2203613

13.30 ч. –   13.36 ч.

58

2205014

13.37 ч. –   13.43 ч.

59

2205018

13.44 ч. –   13.50 ч.

60

2205065

13.51 ч. –   13.57 ч.

61

2205069

13.58 ч. –   14.04 ч.

 

Забележка: Явяването на учениците да се извършва по приложения график. Кандидатите идват в училището 1 (един) час преди определения им за изпита час. Представят на квесторите на входа служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на изпита, и документ за самоличност. Носят и използват за изпита за проверка на способностите по музика необходимия музикален инструмент (в изпитната зала се осигурява само пиано). Задължително представят медицинско удостоверение!


Приложение №5

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКА СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

I.ВИД И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТА

Изпитът за проверка на способностите по музика е устен и практически спродължителност не по-малко от десет минути за всеки един кандидат.

II.ФОРМАТ

Кандидатът се явява индивидуално по график, утвърден от директора на училището, определено за проверка на способностите по музика. Представя своите способности в два компонента, както следва:

Първи компонент за проверка на музикално-изпълнителските способности:

Изпява две песни (по избор на кандидата), едната от които от учебното съдържание по музика за VII клас.

Транспонира една от песните по зададени от комисията акорди

Слухово възпроизвежда кратки фрази в мажор и минор, зададени с инструмент или с глас

Изпява „от пръв поглед“ един солфеж в мажор или минор – диатоника, в тоналности до един знак включително.

Втори компонент за проверка на музикално-слуховите способности по посочения примерен репертоар за музикален инструмент/пеене.

III.УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Изпитът се основава на задължителното учебно съдържание за VII клас и включва задачи от учебната програма, свързани с основните музикални дейности – слушане, възприемане и възпроизвеждане на музика.

Песни от училищния репертоар, съгласно учебната програма за VII клас, като обхваща следния примерен репертоар за слушане и възприемане:

Пиано – етюд (Черни, оп. 636, Хелер, оп. 45, 46, Бертини оп. 29), Бах (Малки прелюдии и фуги или Двугласна инвенция), първа част от сонатина (Клементи, Кулау, Хайдн, Моцарт, Бетховен), пиеса (по избор);

Цигулка – етюд (Мацас I и II т., Донт, оп. 37, Кройцер), част от концерт (Ридинг, Вивалди, Бах, Аколай), пиеса (по избор);

Виола, виолончело, контрабас и други инструменти – два етюда и пиеса (по избор);

Акордеон – етюд (от школите на Панайотов, Радоев и др.), пиеса (по избор);

Народни инструменти – две безмензурни мелодии (гайда, кавал, гъдулка), две хора в различни размери, две народни песни, които се пеят и се свирят от кандидата;

Народно пеене – бърза песен от фолклорната област на кандидата, безмензурна и хороводна песен;

Класическо пеене – две художествени песни със съпровод на пиано;

Естрадно пеене – две песни – една българска и една чужда, с инструментален съпровод (синбек).

IV.ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

– Усвоил е учебното съдържание на общообразователния минимум по теория и практика на музиката.
– Познава основни термини, понятия и категории в музиката.
– Познава видовете и жанровете в музиката.
– Развил е музикално-слухови представи.
– Познава елементите на музикалната изразност.
– Умее да установи тоналността, в която е упражнението, и вярно и точно да го изпее, като следи за интонацията и метроритмиката.
– Познава спецификата и разнообразието на българския песенен, инструментален и танцов фолклор.
– Умее да пее изразително и точно песни с подходящо звукообразуване.
– Демонстрира знания за използване на различни интонации като изразно средство при изпълнение на музика.
– Демонстрира музикално-слуховите си способности като възпроизвежда кратка музикална тема, транспонира я по зададени акорди в различно хармонично разположение.
– Умее да възпроизвежда интонационно и метроритмично точно непознати музикални фрази при не повече от три изсвирвания(изпявания) на зададения модел.
– Разбира взаимодействието и връзката на световното музикално изкуството и основните периоди в развитието на българската музика.

V.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Първи компонент

Кандидатът демонстрира умения за:

• изразително и точно изпълнение на песните с подходящо звукообразуване;

• транспониране на песента по зададени акорди в различно хармоничноразположение;

• нтонационно и метроритмично точно възпроизвеждане на музикалните фрази при не повече от три изсвирвания (изпявания) на зададения модел;

• установяване в тоналност, интонационно и метроритмично точно изпяване на солфежа.

Втори компонент

• комплексно оценяване на степен на трудност на изпълнявания музикален материал, съобразно с посочения примерен репертоар. Проследява се качеството на изпълнение на произведенията – музикално-техническо и музикално-художествено.

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Всеки критерий от компонентите се оценява с до 20 точки. Оценката е сбор от точките на отделните компоненти и демонстрираните умения и компетентности на кандидата. Максималният брой точки е 100.

 

ГРАФИК

на дейностите по приемане на ученици в
144 СУ „Народни будители“

в 8 клас за учебната 2017/2018 г.

 

Вид   дейност

Срок

Отговорници

1. Подаване на заявления за   полагане на изпити за проверка на способностите 05.05 – 10.05.2017 г. вкл. Класни ръководители
2. Обявяване на списъци с разпределението на   учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на   способностите до 12.05.2017 г. Комисия
3. Писмено уведомяване на   учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на   способностите до 12.05.2017 г. Комисия
4. Получаване на служебна   бележка с оценките от приемните изпити 12.06. – 13.07.2017 г. Комисия
5. Обявяване на списъците с   приетите ученици на първи етап на класиране до 27.06.2017 г. Комисия
6. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране 28.06. – 30.06.2017 г. Комисия
7. Обявяване на списъците с   приетите ученици на втори етап на класиране до 04.07.2017 г. Комисия
8. Записване на приетите   ученици на втори етап на класиран 05.07. – 07.07.2017 г. Комисия
9. Обявяване на записалите се   ученици и броя на незаетите места след   втори етап на класиране 10.07.2017 г. Комисия
10. Обявяване на списъците с   приетите ученици на трети етап на класиране до 17.07.2017 г. Комисия
11. Записване на приетите  ученици на трети етап на класиран 18.07. – 19.07.2017 г. Комисия
12. Обявяване на записалите се   ученици и броя на незаетите места след   трети етап на класиране 21.07.2017 г. Комисия

 

Училищната комисия по приема на ученици в 8 клас за учебната 2017/2018 г.

 

работи в периода 05.05 – 21.07.2017 г. от 8.00 ч до 18.00 ч.

 

                                                                                                                              Директор: Величка Николова

Как да кандидатствам в 144 СУ „Народни Будители“ след завършен
VІІ клас ?

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 Г.

След завършен VII клас

Вид дейност

Срок

1.

Подаване   на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

05-10.05.2017 г. вкл.

2.

Обявяване на списъци с   разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за   проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им   за полагане на изпити за проверка на способностите

до 12.05.2017 г. вкл.

3.

Провеждане на тестове по:

български език и литература

математика

19.05.2017 г.

22.05.2017 г.

4.

Обявяване   на резултатите от тестовете

до 05.06.2017 г. вкл.

5.

Провеждане на изпити за проверка   на способностите по:

изобразително изкуство

музика

спорт

02.06.2017 г.

05.06.2017 г.

31.05.-01.06.2017 г. вкл.

6.

Обявяване на резултатите от   изпитите за проверка на способностите

до 09.06.2017 г. вкл.

7.

Получаване   на служебна бележка с оценките от приемните изпити 12.06.-13.07.2017 г. вкл.

8.

Подаване   на документи за участие в приема на   ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 гПисмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема

16.06-22.06.2017 г. вкл.

9.

Обявяване   на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 27.06.2017 г. вкл.

10.

Записване на приетите ученици на   първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап   на класиране 28.06.-30.06.2017 г. вкл.

11.

Обявяване   на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 04.07.2017 г. вкл.

12.

Записване на приетите ученици на   втори етап на класиране

05.-07.07.2017 г. вкл.

13.

Обявяване   на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на   класиране

10.07.2017 г.

14.

Подаване   на документи за участие в трети етап на класиране

11.-13.07.2017 г. вкл.

15.

Обявяване   на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до17.07.2017 г. вкл.

16.

Записване   на приетите ученици на трети етап на класиране

18.-19.07.2017 г. вкл.

17.

Обявяване   на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на   класиране

21.07.2017 г.

18.

Попълване   на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора

до 04.09.2017 г. вкл.

19.

Утвърждаване   на осъществения държавен план прием

до14.09.2017 г. вкл.

ПРОФЕСИЯ „ТАНЦЬОР“ – „Български танци“с разширено изучаване на английски език – 1 паралелка – 2018 / 2019 уч. година

 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна
 • Брой ученици в паралелка – 26
 • Разширено изучаване на английски език

Начин на балообразуване:

1. Резултати от изпити
1.1. Чрез тест
1.1.1.  БЕЛ х 3
1.1.2. Математика х 1

2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план
2.1. Първи предмет – Музика
2.2. Втори предмет – Физическо възпитание и спорт

ПРОФИЛ „ИЗКУСТВА – ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ с разширено изучаване на английски език – 1 паралелка – 2018 / 2019 уч. година

 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна
 • Брой ученици в паралелка – 26
 • Разширено  изучаване на  английски език

Профилиращи предмети:

 1. Изобразително изкуство
 2. Информационни технологии

Начин на балообразуване:

1. Резултати от изпити
1.1. Чрез тест
1.1.1.  БЕЛ х 1
1.1.2. Математика х 1
1.2. Проверка на способностите по изобразително изкуство х 2

 

2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

2.1. Първи предмет – БЕЛ
2.2. Втори предмет – Изобразително изкуство

 

Внимание!
За изпита за проверка на способностите е необходима медицинска бележка от личния лекар, която удостоверява, че няма заболявания, които са противопоказни за кандидатстване в паралелка с профил „Изкуства – изобразително изкуство“.
Пособията и материалите за изпълнението на задачата за изпита сеосигуряват от кандидата.

Приложение №3
УЧЕБНО–ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

I. ВИД И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТА
Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство епрактически с продължителност 5 (пет) астрономически часа.

II. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Способностите се проверяват чрез изпълнение на композиционна задача.

Кандидатът избира и работи по една от поставените задачи, както следва:

Композиционна задача по изящни изкуства:

Проект за фигурална композиция по избор (на кандидата) от две зададени теми.

Изпълнение с живописни (акварелни бои или темперни бои), графични, обемно-пластични изобразителни материали и смесени техники по избор на кандидатa.

Формат:

1. На рисувателния лист:

– за живопис – 35/50 см;

– за графика – 25/35 см или 35/50 см;

2. Височина на пластиката в кръгло – 15/20 см;

3. Размер на пластиката в релеф – 15/20 см.

Композиционна задача по приложно-декоративни изкуства/дизайн:

Проект за декоративна композиция/дизайн по зададена тема.

Изпълнение с цветни изобразителни материали по избор на кандидата -(акварелни бои или темперни бои) и смесени техники.

Формат на рисувателния лист за декоративна композиция: 25/35 см или 35/50 см.

Всяка от композиционните задачи изисква наличието на пет компонента:

– по изящни изкуства: композиция, принципи на композицията, елементи на композицията – с акцент човешка фигура, пространство, цветово/тонално/конструктивно изграждане;

– по приложни изкуства/дизайн: композиция, принципи на композицията,елементи на композицията, стилизация, цветова гама.

Максимален брой точки за всеки компонент – 20.

Оценката на изпита от проверката на способностите по изобразително изкуство се формира в точки като сбор от резултатите по отделните компоненти – максимален брой точки – 100.

III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Изпитът се основава на учебно съдържание, включено в учебната програма за задължителна подготовка в VІІ клас, включва задачи по изящни, приложни изкуства и дизайн.

Жанрово и видово разнообразие.

Реални и фантазни образи и изображения на пространства и ситуации –преобразувания.

Значението на визуалната култура в различни сфери на обществения живот: фолклор, масови средства за информация и комуникация, сценични форми, жизнена среда (символи и знаци).

Линейна и въздушна перспектива.

Обем на обли и ръбести тела чрез светлосянка.

Тонално и цветово изграждане на форми в пространството.

Художествени шрифтове и тяхното приложение в практиката според предназначението им.

Архитектурна среда, класификация на типове архитектурни обекти: битови и обществени.
Основни принципи на композицията: елементи, структура и изразни средства.

Основни принципи на декоративната композицията: симетрия, асиметрия, ритъм и контраст.

Особености на плоскостното и обемното изграждане на пространството.

Структурна комбинаторика. Правилни модулни мрежи.

Цветови хармонии.

Основни пропорции на човешката фигура.

Природни форми и тяхното устройство.

Видове композиции в изобразителните изкуства.

Видове декоративни композиции – отворени и затворени.

IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Усвоил е учебното съдържание по теория и практика на изобразителнотоизкуство.

Познава видовете и жанровете изящни изкуства, както и природните форми.

Развил е зрителни представи и въображение.

Използва графични, живописни, пластични и декоративни изразни средства.

Изгражда обем на обли и ръбести тела чрез светлосянка.

Развил е усет за хармонично съчетаване на цветовете.

Познава спецификата на декоративно-приложните изкуства.

Разбира взаимодействието между различните знакови системи и връзката на изкуството с народното творчество и с обществения живот.

Познава спецификата на художественото въздействие на архитектурата и оформянето на околната среда.

Умее да изгражда образите чрез изобразителни способи – двуизмерно итриизмерно.

Демонстрира знания за използването на цветовете като изразно средство в изящните и в приложните изкуства.
Умее да композира чрез прилагане принципите на комбинаториката.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Критериите за оценка на конкурсните работи са в зависимост от параметрите на поставените задачи. Разкриват се от комисията за проверка и оценка след започване на изпита.

Забележка: Пособията и материалите за изпълнението на задачата за изпита се осигуряват от кандидата.

 

ГРАФИК

на дейностите по приемане на ученици в
144 СУ „Народни будители“

в 8 клас за учебната 2017/2018 г.

Вид   дейност Срок Отговорници
1. Подаване на заявления за   полагане на изпити за проверка на способностите 05.05 – 10.05.2017 г. вкл. Класни ръководители
2. Обявяване на списъци с разпределението на   учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на   способностите до 12.05.2017 г. Комисия
3. Писмено уведомяване на   учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на   способностите до 12.05.2017 г. Комисия
4. Получаване на служебна   бележка с оценките от приемните изпити 12.06. – 13.07.2017 г. Комисия
5. Обявяване на списъците с   приетите ученици на първи етап на класиране до 27.06.2017 г. Комисия
6. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране 28.06. – 30.06.2017 г. Комисия
7. Обявяване на списъците с   приетите ученици на втори етап на класиране до 04.07.2017 г. Комисия
8. Записване на приетите   ученици на втори етап на класиран 05.07. – 07.07.2017 г. Комисия
9. Обявяване на записалите се   ученици и броя на незаетите места след   втори етап на класиране 10.07.2017 г. Комисия
10. Обявяване на списъците с   приетите ученици на трети етап на класиране до 17.07.2017 г. Комисия
11. Записване на приетите  ученици на трети етап на класиран 18.07. – 19.07.2017 г. Комисия
12. Обявяване на записалите се   ученици и броя на незаетите места след   трети етап на класиране 21.07.2017 г. Комисия

Училищната комисия по приема на ученици в 8 клас за учебната 2017/2018 г.

работи в периода 05.05 – 21.07.2017 г. от 8.00 ч до 18.00 ч.

                                                                                                                              Директор: Величка Николова

 Как да кандидатствам в 144 СУ „Народни Будители“ след завършен

VІІ клас?

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 Г.

След завършен VII клас 

Вид дейност Срок

1.

Подаване   на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 05.05-10.05.2017 г. вкл.

2.

Обявяване на списъци с   разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за   проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им   за полагане на изпити за проверка на способностите до12.05.2017 г. вкл.

3.

Провеждане на тестове по:
български език и литература
математика
19.05.2017 г.

22.05.2017 г.

4.

Обявяване   на резултатите от тестовете до 05.06.2017 г. вкл.

5.

Провеждане на изпити за проверка   на способностите по:
изобразително изкуствомузикаспорт
02.06.2017 г.

05.06.2017 г.

31.05.-01.06.2017 г. вкл.

6.

Обявяване на резултатите от   изпитите за проверка на способностите до 09.06.2017 г. вкл.

7.

Получаване   на служебна бележка с оценките от приемните изпити 12.06.-13.07.2017 г. вкл.

8.

Подаване   на документи за участие в приема на   ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 гПисмено уведомяване на учениците за допускане до участието им в приема. 16.06-22.06.2017 г. вкл.

9.

Обявяване   на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 27.06.2017 г. вкл.

10.

Записване на приетите ученици на   първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап   на класиране 28.06.-30.06.2017 г. вкл.

11.

Обявяване   на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 04.07.2017 г. вкл.

12.

Записване на приетите ученици на   втори етап на класиране 05.07.-07.07.2017   г. вкл.

13.

Обявяване   на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на   класиране 10.07.2017 г.

14.

Подаване   на документи за участие в трети етап на класиране 11.07.-13.07.2017  г. вкл.

15.

Обявяване   на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до17.07.2016 г. вкл.

16.

Записване   на приетите ученици на трети етап на класиране 18.07.-19.07.2017 г. вкл.

17.

Обявяване   на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на   класиране 21.07.2017 г.

18.

Попълване   на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора

до 04.09.2017 г. вкл.

19.

Утвърждаване   на осъществения държавен план прием до   14.09.2017 г. вкл.
Назад